Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
113
I trekken, schoon zij ook in dea beginne met de
: grootste opmerkzaamheid toeluisterde. Alles wat
zij deed, droeg den stempel van eenen zekeren
. geest van ligtzinnigheid. Zelfs hare kleeding ver-
: ried eene groote mate van onachtzaamheid. Zoo
1 innig zij hare ouders beminde, even zoo ligt be-
I droefde zij dezelve , wel niet met opzet, maar door
' wispelturigheid, door onbedachtzaamheid en daar
uit voortvloeijende ongehoorzaamheid. Met deze ver-
keerde rigting van haar karakter paarde zij intus-
. schen vele beminnenswaardige eigenschappen. Zij
( bevatte spoedig eene haar voorkomende zaak,
; zonder evenwel, gelijk wij zoo even zeiden, haar
: lang te bewaren. En reeds spraken wij van hare
innige liefde tot hare ouders, maar even zoo was
' zij gezind omtrent hare broertjes en zusjes; je-
gens hen allen was zij hoogst voorkomend en be-
leefd. Zij bezat zulk eene mate van goedhartigheid
: en deelneming, dat zij haar laatste stük brood met
vreugde weggaf en zelve honger leed. Had zij
misdaan, zoo kon geen kind milder zijn dan zij
in bidden en beloften. Wel tien malen des daags
beloofde zij zich te verbeteren, en de verkeerd-
heid n\et weer te begaan, doch even zoo dikwijls
brak zij vaak haar woord. Menige bittere smart
had maria reeds daarover gevoeld ; zachtheid hielp
niet, dus moest er strengheid gebruikt worden.
Ook van dat gevoelen was haar echtgenoot.
Nu zaten op zekeren tijd de leden des huisge-
zins bijeen, elk met zijn verschillend werk bezig,
terwijl albrecht iels voorlas. Leentje kon niet