Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
155
vader cn moeder bedroefd, en met u niet te vre-
den zijn. Gij zelven zoudt te gelijk menig uur van
verveling hebben, en niet met half zoo veel ge-
noegen spelen, dan wanneer gij vooraf uwen arbeid
volbragt hebt. Gaat zoo voort, lieve kinderen, en
gij zult meer en meer de lust en de vreugde uwer
ouders worden , maar ook uw eigen geluk op hech-
te grondslagen vestigen. Groet uwen vader en
uwe moeder, en moge de goede God u steeds vei-
lig leiden!"
Welk een beminnelijk huisgezin ! Voorzeker, dit
erkent gij gaarne met mij , waardige vrouwen. Be-
rouwen kan het ii althans niet, dat wij eenige
oogenblikken bij Jufvrouw ALBRECHT en de haren
vertoefd heb])en. O, mogten toch alle ouders zoo
denken als zij , en onder spel en arbeid afwisselend
zoo wel het ligchaam versterken als den geest ont-
wikkelen en vormen! Uoe dwaas handelen dus vele
moeders , die hunnen kinderen eene groote dienst
meenen te bewijzen, door hen van inspanning en
werkzaamheid af te houden, en in ledig gaan te
laten opwassen. En nog dwazer, dat zij het juist
zijn , die het meest over ontaarde en onnutte kin-
deren klagten aanheffen , en de vaak zoo goed ge-
meende strengheid van derzelver leermeesters dur-
ven berispen. Hoe zijn de lieve kleinen te bekla-
gen, die aldus opgroeijen ! Of is er een jammer-
lijker kwaad, dan tijdverveling? Regtstreeks in
strijd met den trek tot werkzaamheid , den mensch
ingeschapen, is zij iets onnatuurlijks, en geeft
te gelijk voedsel aan het opkomen van allerlei ver-