Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
130
het toekomeDde bewaard worden. Maar thans zie
ik ook in, waarom mijne kinderen door de sti-af
niet gebeterd, maar verstokt zijn geworden. Het
straffen ging niet gepaard met het noodige onder-
rigt."
»De tuchtiging op en door zich zelve, lieve
vriendin, brengt slechts vrees te weeg, en emde-
lijk vaak haat tegen hem, die ze uitoefent. Het
vermanende woord der moeder moet er bijkomen.
Laat ons daarom het oog niet sluiten voor de ge-
breken onzer kinderen, of uit valsche liefde,
voor onze mannen verbergen, ja zelfs ontschuldi-
gen, Op die wijze toch kan het niet daarhenen
gerigt worden, dat de kinderen in des vaders en
des leeraars gestrengheid Gods geregtigheid, en
in der moeders liefdevolle vermaningen zijne goe-
dertierenheid leeren vermoeden."
» In uw huis schijnt het mij toe, dat dit heil-
zame doel reeds bereikt is. Onlangs toch kon
uw .lohan , bij eene geringe verkeerdheid, niet
eerder tot ruste komen, vóór gij hem vergeven
hadt. Waarlijk, uwe kinderen gehoorzamen min-
der uit vrees voor de straf, als veelmeer uit be»
zorgdheid, u en uwen albrecht droefheid te
verwekken. Zij lezen, ik herhaal het, de wen-
schen hunner ouders in derzelver oogen."
»Ik kan ten minsten niet klagen, dat zij on-
volgzaam zijn. En dit houde ik reeds voor eenen
grooten zegen Gods."
»Ja wel, Jufvrouw albrecht, ja wel. Er be-
staat op aarde geen grooter geluk dan goede en