Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
142
niet vergeten, dat elke gehoorzaamheid en even zoo die
der kindei'en alleen hare waarde ontleent van de
liefde. Zonder deze is zij slechts eene uiterlijke
daad , maar vloeit niet voort uit het binnenste
heiligdom des harten. Daarom Jufvrouw elbas ,
moeten zij niet alleen hunne geheele afhankelijk-
heid van ons beseffen, en diep gevoelen, wat zij
aan ons verpligt zijn voor zoo talloos veel zorgen,
die wij voor hen hebben aangewend ; zij moeten
zich vooral innig, levendig bewust houden, dat
wij hun de reinste gezindheid toedragen, niets dier-
baarders kennen, dan hun wezenlijk geluk, geene
hoogere, heiliger vreugde, dan de bevordering
van hun waarachtig welzijn. Zoo zullen zij ons uit
liefde gehoorzamen, en naarmate deze liefde zich
loutert en reinigt, volgen zij des te getrouwer en
vaster onzen wil, en zijn vol van de overtuiging,
dat wij het altijd goed met hen meenen, ook dan
wanneer wij hunne begeerten afslaan en aan hunne
wenschen niet toegeven."
» Ik gevoel het, dat het zoo zijn moet."
»Daarom, lieve vriendin, is het geheel ver-
keerd in drift en ongeduld te vervallen. Straks
was uwe geheele ziel in oproer; hoe konden uwe
kinderen op dat oogenblik in u de teedere moe-
der erkennen? Indien gij hun iets had bevolen , was
het hun immers onmogelijk zich voor te stellen ,
dat gij het wel met hen meendet? Hoe ligt kan
daarenboven het kind, bij eenige verstands ont-
wikkeling, op de gedachte komen: de ouders,
aldus verkeerd gestemd , gehoorzamen God niet,