Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
140
iets ontvangen kan, en dus wel verpljgt ïs, zijnen
wil onder dien zijner ouders te buigen."
» Mogt ik zulks den mijnen ook kunnen leeren !"
»Wat vermag men niet met eenen ernstigen
zin! Reeds hebt gij u sedert eenigen tijd meer
moeite met uwe kinderen gegeven , en mogen de
gevolgen niet zóó zijn, als gij zulks wel zoudt
verlangen, vruchteloos zijn uwe pogingen zeker
niet. Houd moed en vergeet vooral niet, dat zon-
der onbepaalde gehoorzaamheid alle opvoeding
haar doel moet missen. Vroeg moeten zij leeren,
zich aan den ouderlijken wil te onderwerpen, het
moet hun door de gewoonte als tot eene tweede na-
tuur zijn geworden, zich daarnaar te voegen. Ook
zelfs dan, wanneer zij verder opgroeijen, is hun
verstand te onverlicht, de zinnelijke drift te groot,
de Invloed van het zigtbare te magtig, dan dat zij
zich zelven zouden kunnen leiden. Der ouderen
dieper inzigt en meer bedaarde wijsheid dienen
hun ten geleide te strekken op de jeugdige levens*
baan; niet naar eigen wil, maar naar dien van va-
der en moeder moet het kind, moeten de jonge-
ling en het meisje zich rigten. Dat ligt in den
aard der zaak, en is eene der weldadigste inrig-
tlngen van God. Eenmaal zullen onze kinderen
ons danken, dat wij hen gewend hebben, eigen
zin op te offeren en de bane te bewandelen, die
wij hun hebben aangewezen."
»Nu ik wil voor het toekomende regt streng
zijn jegens de mijnen, Jufvrouw albrecht."
» Alleenlijk worde niet vergelen eene vroegere