Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
107
dringt menig scherpziend oog, door dat uiter-
lijke, henen, en eenmaal verdwijnt het ook
voor anderen, dan vertoonen zich de uwen in
hunne ware gedaante. Ook het snoeimes der
school zal het gewenschte doel niet bereiken,
het zal wonden, maar niet heelen, het zal geene
waarachtige verbetering aanbrengen, niet die in-
nerlijke goedheid opwekken, welke de eenige
vaste grondslag van een beminnelijk gedrag is.
Grijpt de zaak van den regten kant aan, en staart
nog eenmaal op maria. De verkwikkende warmte
der bedachtzame moederliefde bezielde maria's
kindei-en tot al wat rein en goed was, en werkte
zoo weldadig op derzelver inwendig bestaan. De
verstandige maar toch zachte en minzame be-
handeling der echtgenooten deed de teedere knop-
jes van een even zacht en minzaam gedrag om-
trent elkander, als omtrent hunne ouders en an-
deren tot de schoonste bloesems ontkiemen. De
heilzame invloed eener dagelijksche weerkeerige
werking van den eenen op den anderen kweekte
die bloesems meer en meer op, en deed dezelve
tot liefelijke vruchten rijpen. Het lage en ver-
derfelijke der hartstogten vond, bij eenen zoo
krachtigen wasdom van het edele en goede, geen
voedsel. Het vrolijk groen eener uiterlijke welvoe-
gelijkheid en beleefdheid was het schoone bewijs
eener volheid van gezonde sappen en krachtig
merg. Het betamelijk gedrag was niet bloot uit-
wendig vertoon of de enkele vei'goeding voor eene
jammerlijke ledigheid des harten en eene ziekelijke