Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ 105
worJt, en een ruw en verwilderd gemoed maar al
te veel zigtbaar is, wil ik zulks niet eens veron-
derstellen. Ik ben veelmeer overtuigd, dat deze
genegenheid zelfs bij zoo menige ongelukkige be-
staat , die hare eigene vrucht moorddadig van het
leven berooft; vertwijfeling en angst hadden voor
eenige oogenblikken het natuurlijk gevoel onder-
drukt en verdoofd. — Maar, waardige moedei'S ,
die liefde, door den goeden Schepper met uwe
il natuur zoo innig verbonden, wordt uit zucht naar
j genot en gemak, wel eens minder levendig, min-
: der werkzaam, neemt wel eens eene zekei-e onver-
' schilligheid aan. Het is immers waarheid, men kan
, geene twee heeren dienen, voor twee verschillende
j zaken niet met gelijke genegenheid bezield wezen,
i Zoo staan uwe kinderen achter, terwijl gij iets
1 anders bedenkt, naar iets anders streeft, dan
weldadig op hen te werken. Eu wendt nu het
moederhart zich weer tot hen, dan staat men vaak
1 alles toe en weigert niets met standvastigheid,
I overdreven is dan de liefde in hare uitlating, als
I wilde zij de vroegere onverschilligheid, op zulk
1 eene wijze, vergoeden en driedubbel herstellen.
I Maar vaak wordt ook de moederlijke genegen-
heid door de zorgen des levens en door de moei-
. ten, met hetzelve verbonden , zoodanig aange-
I grepen, dat zij hare hemelsche reinheid geheel
verliest, en maar al te ligt eene prooi wordt dier
driften en hartstogten, welke zich dan te dikwijls
verheffen. Welk een groot nadeel moet hieruit voor
de kinderen ontstaan; in beide gevallen heeft de