Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
99
met hoogen , heiligen einst, voor de zedelijke en
Godsdienstige vorming onzer kinderen zorgen,
moogt gij, als moeder, meer vermogen dan ik,
toch wil ik getrouw aan uwe zijde staan; de Al-
lerhoogste zal met ons zijn."
Moeders, die dit leest, zoudt gij niet gaarne op
die brave vrome maria staren, en haar ten voor-
beeld stellen? Moge het waar zijn, dat gezond-
heid en sterkte des ligchaams groote voorregten
zijn; dat een opgeklaard helderdenkend verstand
en een juist oordeel niet genoeg kunnen gewaar-
deerd worden; o! bedenkt toch, dat dit alles
niet het eenigste is. Wat toch, indien bij uitwen-
digen welstand en eene veel omvattende kennis,
het hart verkeerd gestemd , van eerbied voor het
ware en goede ontbloot is, en Hem niet erkent,
die zooveel aanspraak heeft op onze dankbare
vereering, in wien ook alleen onze kracht, onze
moed en onze troost is. Wanneer het kwade in
het jeugdige gemoed welig ontkiemt en opgroeit,
de storm der driften zich al meer en meer verheft,
het zedelijk gevoel onderdrukt, de stem des ge-
wetens miskend, en God, de Alwetende, de Hei-
lige en Regtvaardige, maar te gelijk ook onze bes-
te Vader in zijnen Zoon, op den achtergrond
der ziel geplaatst wordt, wat is dan nog alle vor-
ming? het grootste en gewigtigste is verwaarloosd.
Waar vindt gij dan eenigen waarborg voor het
volgend geluk uwer kinderen, wat geeft u zeker-
heid , dat zij eenmaal in den strijd des levens vol-
harden en onder den storm des tegenspoeds het