Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
96
hun in dezen gaf. Maar was daarom hunne ou-
derhjke blijdschap onvermengd? Niet tegenstaan-
de het zorgvuldigst opzigt en het goede voorbeeld,
dat zij dagelijks voor oogen hadden , maakte toch
de moeder vaak de treurige opmerking, hoe met
de jaren verkeerde driften in hen ontkiemden en
opschoten, die in niets anders haren grond had-
den , dan in de overheerschende zinnelijkheid.
Ja, zij ontwaarde ondeugden aan hen, die zich
reeds in hunne jeugd met zekere hevigheid open^
baar maakten , en in hun doen en laten zigtbaar
waren. Zoo was hare ervaring, en zij is niet de
hare alleen , maar ook die van alle ouders , wier
oplettend oog zich gedurig op hunne lievelingen
vestigt, en zich door geen' verkeerden waan ver-
blinden laat. Wat dus, indien de vaderlijkeen
moederlijke hand niet vroeg werkzaam is, om met
wijzen liefdevollen ernst voor het jeugdige gemoed
te waken, en uit de ziel het welig lierend onkruid
met wortel en tak uit te roeijen ? Ook ten opzigle
van maria's kinderen , — hoe zouden derzelver
verkeerde neigingen in booze gewoonten ontaard
zijn , wanneer zij het zich niet ten heiligen pligt
gemaakt had, voor hen eene opmerkzame, ernstig
zorgende en liefdevolle moeder te zijn. »Wat
helpt het mij," dacht zij dikwijls bij zich zelve,
»dal ik gezonde en verstandige kinderen heb,
indien zij zich zeiven en anderen door de overtre-
dingen van Gods geboden ongelukkig maken? Is
niet eene reine vrome gezondheid des harten de
beste schat, werkt zij niet weldadig op der men-