Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
93
aandaclit, en niet minder op de voorvallen, waar.
van zij getuigen zijn; overeenkomstig hunne jaren
en vermogens leert zij hen alles met naauwkeurig-
heid en van alle zijden beschouwen, en met juist-
heid beoordeelen. Zoo zijn de kinderen nooit
ledig, maar altijd op eene ernstige wijze bezig.
En wie berekent het veelvuldig nut, hetwelk
daaruit voor hen voortvloeit. Door dat gedurig
naauwlettend gadeslaan , vertegenwoordigen zij zich
telkens de voorwerpen der natuur en die des
huiselijken levens, als mede tallooze voorvallen
en omstandigheden; van daar dat zij zich nader-
hand dezelve gemakkelijk kunnen voorstellen en
onvergetelijk inprenten. Hoe wordt vroeg en als
onbemerkt de kring hunner denkbeelden uitge-
breid, en de mate hunner kundigheden vermeerderd;
hoe leeren zij met juistheid alles beschouwen, met
vaardigheid beoordeelen, en tot huii nut aanwen-
den. Uoe worden zij daardoor geheel voorbereid,
om het onderrigt inde school, hun medegedeeld.,
gemakkelijk tot zich te nemen en beter te bevat-
ten ; welk eene veel grootere aanwinst zullen zij
door hetzelve verkrijgen dan andere kinderen,
die of in het geheel niet of slechts met beuzelin-
geii door hunne moeders zijn bezig gehouden,
lloe zullen zij eenmaal in de wereld optreden ,
sterk naar den geest ; in welk een beroep ook
geplaatst, door rijpheid van oordeel zich kenmer-
ken, en in hun doen en laten aan den dag leg-
gen , wal wij ge%ond menschenv er stand noemen ,
en zulk eene hooge waarde heeft. — Jufvrouw