Boekgegevens
Titel: Mr. B. H. Lulofs' taalkundige werken
Deel: Dl. II Spraakkunst, stijl en letterkennis
Auteur: Lulofs, B.H.; Jager, Arie de
Uitgave: Amsterdam: A. Akkeringa, 1875
4e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6235
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201324
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mr. B. H. Lulofs' taalkundige werken
Vorige scan Volgende scanScanned page
91
kreeft, (dat is kruipdier van kruipen); schrijn, (]. kast, van
waar schrijnwerker); speet of spit, schelling^ schaal, stroopen,
klaten of klateren, schors, slaaf, stallen of xiitstallen, dat is
uitstellen, thans teyi toon stellen, schok, schroeven, schreeuwen^
schreijen, gretjen, schot, verschot of gelag, schuim, sparen,
sperwer, pluizen of uitpluizen, proef, scherp, sjei-p, schermen^
spie of verspieder, schip, schets enz. afkomstig, gelijk ieder-
een, by de minste vergelijking van het oud-Duitsch en ond-
Fransch, zien kan (*).
§ 163.
De geheele spraak dus, welke wij het Duitsch noemen, eu
waarvan het Hoogduitsch en ons Nederlandsch een gedeelte
uitmaken, behoort tot de oudste, minst verbasterde en oor-
spronkelijkste talen van Europa. Het is, in den eigenlijken
zin van het woord, eene primitieve taal, une langue-mère,.
gelijk men in het Fransch zoude zeggen, eene taal, die voor
het grootste gedeelte, en in hare meeste woorden cn woord-
wortelen, uit zich zelve opgehelderd kan en moet worden, en
die juist daarom, bij hare oudheid, zooveel jeugdigs bezit,,
omdat de germaansche volkeren, tot welke ook wij Neder-
landers behooren, later dan die van het zuidelyke en zuidwes-
telijke Europa beschaafd, en minder door vreemden overheerd
geworden zijn. Hierdoor toch hebben zij de aloude taal hunner
ruwe voorouderen minder vermengd, minder afgesleten,,
minder veruitheemscht, minder in hare groudbestanddeelen
(*) Eene verz imeling van fransche woorden met duitschen oorsprong
gaf STOSCiï, achter zijne Kritische Anmerkungen über die gleichbe-
deutenden Wörter, in 178C uitgegeven. Lijsten van nederlandsche
woorden met overeenkomstige fransche had reeds vroeger Frans Bur-
man medegedeeld in: Eenige Aenmerkingen de Nederd. Tael aen-
gaende enz. 2 deelen, 1757 en 4761 (met lateren titel van 1768).
Veel vollediger nogtans is het werk van den ij verigen hoeufft, ge-
titeld : Verzameling van fransche woorden^ uit Je Noordsche Talen
aikomstig. Breda, 1840.