Boekgegevens
Titel: Mr. B. H. Lulofs' taalkundige werken
Deel: Dl. II Spraakkunst, stijl en letterkennis
Auteur: Lulofs, B.H.; Jager, Arie de
Uitgave: Amsterdam: A. Akkeringa, 1875
4e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6235
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201324
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mr. B. H. Lulofs' taalkundige werken
Vorige scan Volgende scanScanned page
75
helyders van de Gereformeerde Religie, ook alle andere , die
deselve noch niet konden toestemmen , en nochtans tot de lasten
des oorloghs , soo wel als andere , helpen geven , sich burgerlyk
en vreedtsaem draegende, in gelyke rust en vrede moght hand-
haeven ; dat niemant in syn gemoet gedwongen, maer daerin met
Chris'.elyke gedoogsaemheit, gedult en liefde gedraegen wierde ,
ter ttjd toe , dat men se door Christelyke leeringen en goeden
voorgang tot beteren voet braghte, sonder sich tegens elkanderen^
veel min tegen d' Overheit, soo te misgaen.
Men moet ter bevordering van den samenhang in een' zin
ook voorzichtig zijn met het gebruik der zoogenaamde paren-
thesen of tusschenzinnen. Zij, die haar echter geheel willen
verbannen, handelen zeer dwaas, en bedenken met, dat zij
door deze hunne stelling de geheele oudheid tegen zich te
wapen roepen.
§ 152.
Zullen zinnen samenhang bezitten, dan dient men ook vooral
voor een' goeden afloop en een goed slot zorg te dragen. De
redekundigen beschouwen twee dingen, als tot dat einde
hoogst noodzakelijk, vooreerst namelijk, dat de zin gesloten,
en ten tweede, dat hij niet meer dan gesloten zij. Wij zul-
len, bij gelegenheid, voorbeelden van in dit opzicht gebrek-
kige zinnen aanvoeren. Hier ter plaatse zij het ons liever,
tot afwisseling, vergund den lezer op iets goeds, dan op iets
kwaads opmerkzaam te maken, en dus sieren wij het einde
dezer § met het volgende puntdicht, welks zinnen zoowel
gesloten, als niet meer dan gesloten zijn. De geestige huy~
GENS waarschuwt ons tegen het te spoedig werken, en
vermaant ons, op de volgende wijze, tot nauwkeurigheid bij
het schrijven en opstellen :
Dry hondert regelen , geschreven in twee uren ,
{Dat is , byna soo ras geschreven , als genoemt)
Is een hoogh heldenstuck , daer Jan sich af beroemt;
Maer sal dat goedje wel dry hondert uren duren ? —