Boekgegevens
Titel: Mr. B. H. Lulofs' taalkundige werken
Deel: Dl. II Spraakkunst, stijl en letterkennis
Auteur: Lulofs, B.H.; Jager, Arie de
Uitgave: Amsterdam: A. Akkeringa, 1875
4e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6235
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201324
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mr. B. H. Lulofs' taalkundige werken
Vorige scan Volgende scanScanned page
73
elkaar te doen afwisselen, al blijve voor het overige de hoofd-
toon, waarin het stuk geschreven is, bij uitsluiting tot ééne
van beiden behooren. Tot de verdere ontwikkeling echter van
dit punt vinden wij ruimte in de leer der welsprekendheid,
uit een hooger oogpunt beschouwd, waarover wij in onre
voorlezingen over dat onderwerp handelen.
% 148.
Hetzg nu echter zinnen periodisch, hetzij ze afgebroken ge-
noemd moeten worden, altijd dienen zij de vereischten te be-
zitten, welke men van een' goeden zin vorderen kan. Deze ver-
eischten laten zich hoofdzakelijk tot drie brengen, namelijk 1)
tot samenhang, 2) afgepastheid, en 3) gespierdheid. Men kan de
gezegde deugden ook als algemeene vereischten van den stijl,
en als zoovele onderafdeelingen van twee zijner hoofdeigen-
.«chappen, duidelijkheid en fraaiheid, beschouwen.
§ 149.
Door samenhang in de zinnen of volzinnen verstaan wij die
hechte aaneenschakeling van hunne deelen, welke noodzake-
lijk is, om de gedachte of gedachten, in zoodanig een' zin
uitgedrukt, als een duidelijk en licht overzienbaar geheel, aan
den geest voor te stellen. Deze eigenschap of dit vereischte
wordt ook wel eenheid genoemd. Zij ontbreekt zeker niet
aan de zinnen van het volgende grafschrift, één der negen,
welke HUYGENS op zekere, door haar veruuft en begaafdheden
hoogst beroemde jonkvrouw, lucretia van trello geheeten,
vervaardigde:
Ick weet niet, of s'hier ligt, Lucretia, die waerde!
Dc geest gaet niet ter aerde;
En sy is niet, als geest,
Van kindsbeen af geweest.