Boekgegevens
Titel: Mr. B. H. Lulofs' taalkundige werken
Deel: Dl. II Spraakkunst, stijl en letterkennis
Auteur: Lulofs, B.H.; Jager, Arie de
Uitgave: Amsterdam: A. Akkeringa, 1875
4e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6235
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201324
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mr. B. H. Lulofs' taalkundige werken
Vorige scan Volgende scanScanned page
58
B' a/zetsels, daer haer ziel in leeft,
Haer geest en zsdigheit in zweeft.
Be mensch, die naer het oogh vergaet,
Herleeft, onsterflijk in zijn zaet,
Al schijnt de zerk 't gezicht te hinderen ;
Men ziet de Moeder in haer kinderen.
Ber kind'ren wakkere oogen zijn
Be spiegels en het kristalijn,
Waerin der ouderen gelaet
En schijn en aenschijn voor ons staet;
't Zijn onverzierde schilderijen.
En verwen, die ons hart verhlyen.
ilen merke in het voorbijgaan op, dat-in deze, vooral op hetslot,
zoo recht dichterlijke verzen, de uitdrukking Gorfs «/i:Aej'voor
kerkhof gebezigd wordt, evenals de Hoogduitschers dit laatste
ook wel Gottesacker noemen, en dat dus huvgens zich reeds
van eene uitdrukking bediende, door bilderdijk als »be-
lachlijk en lasterlijk Hoogduitsch" uitgekreten. Maar, om tot
het eigenlijke onderwerp dezer § terug te keeren; het geheele
voorschrift over het achterwege laten van dichterlijke woor-
den kan bij ons niets anders beteekenen, dan: wacht u er
voor, om däär, waar het niet te pas komt, al te leenspreu-
kige, zwierige, hoogdravende en dichterlijke uitdrukkingen
te bezigen, waarmede u echter in geenen deele verboden
wordt, in den verheven prozastijl enkele keeren ^^ daarvan
te bedienen!
§ 134.
Ten slotte behoort het tot de zuiverheid, en niet minder
tot de duidelijkheid van stijl, dat men een behoorlijk gebruik
van de zoogenaamde zinteekenen make. Wij verstaan hier-
door, gelijk uit het woord zelf reeds kan afgeleid worden,
die teekenen of merken, waardoor wij de leden en woorden
van een' zin op eene gepaste wgze van elkander scheiden.