Boekgegevens
Titel: Mr. B. H. Lulofs' taalkundige werken
Deel: Dl. II Spraakkunst, stijl en letterkennis
Auteur: Lulofs, B.H.; Jager, Arie de
Uitgave: Amsterdam: A. Akkeringa, 1875
4e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6235
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201324
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mr. B. H. Lulofs' taalkundige werken
Vorige scan Volgende scanScanned page
36
Hier staat ons' voor onze, eene apocope, die vondel duizend
malen bezigt.
Voorbeelden eener derde soort komen voor in de dichtregels
van HUÏGENS, luidende ;
Een vierpijl en een hovelingh
Gelijcken seer sich in één dingh ;
Sy rijsen bei' tot hooger eeren,
Maer, hoe se hooger gaen, hoe dat s' haer meer verteren.
S' haer namelijk staat hier voor ze haar, dat is , zooals wij
tegenwoordig schrgven zouden, ze zich — Bet'vervangt
Zoo staat aard' voor aarde, als huygens, bg het zenden van
een stichtelijk boek tot een tegengeschenk voor aan hem
gezonden appelen, met zijne gewone aardigheid zingt:
Ghy sendt het schoonste^ ja, maer ick het nutst geschenck !
Het uwe spruyt uit d'aerd', het myne uit hemelsche ad'ren;
Soo vjin ick 't, en nochtans, als ick H wel overdenck,
Ghy sendt my vruchten toe, en ick scnd' u maer hlad'ren.
Apocopes van nog weêr andere soorten bieden zich in het
volgende sneldicht deszelfden heeren van Zuylichem aan.
Het luidt:
Dry lessen heeft ons God ter wereld opgegeven :
Hoe s' is, en hoe m' er leeft, en hoe m' er hoort te leven.
Hier staat m' tweemalen by afkapping voor men. Een soort-
gelgke, als de hier voorkomende apocope van m' voor men,
is die van d' voor den. De laatste is echter beter dan de
eerste te gedoogen. Verscheiden andere afkappingen, en
die ook wel in den prozastyl voorkomen, treft men aan in
de volgende verzen uit den fraaijen herderszang van smits,
getiteld Kloris :
O Frissche heemt ! o hosch l o ryzige eikeboomen l
O Bloemwaranden ! o hekorelyke stroomen !