Boekgegevens
Titel: Mr. B. H. Lulofs' taalkundige werken
Deel: Dl. II Spraakkunst, stijl en letterkennis
Auteur: Lulofs, B.H.; Jager, Arie de
Uitgave: Amsterdam: A. Akkeringa, 1875
4e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6235
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201324
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mr. B. H. Lulofs' taalkundige werken
Vorige scan Volgende scanScanned page
31
In één woord! Al ons werk moet sterk gebeente zijn
En seil uwen ; — en 'tvel daerover klaer en fijn.
In den prozastijl moet men zich van dergelijke voorklampin-
gen outhouden, en ook zelfs onze tegenwoordige poëzie ge-
doogt ze maar zelden. — Somtijds heeft echter het gezegde
ge een' collectieven zin , en is dan niet als \Aoote. prosthesis
te beschouwen.
§ 119.
De aphuercsis, dat is knotting of wegneming, heelt plaats,
wanneer wij, met het gebruiken van een afwendingsteeken of
apostrophe, ééne of meer letteren aan het begin van het woord
weglaten, en het indiervoege, om het dus te noemen, knotten.
Als de heer van Zuylichem van jan, den dronkaard, zingt:
Veel dronckjes achter een weet .Jan aen een te rijgen.
Of Griet wil preutelen of niet;
Siet, segt ky, mijn beminde Griet !
Bit 'som den dorst, dien 'ck heb. en dat, om geen'te krijgen.
gebruikt hij twee knottingen, namelijk 's voor is, en 'ck voor
ik. In het volgende tweeregelige sneldicht van denzelfden
geestigen dichter komt er ééne voor:
Ick sie, dat ieder volgt sijn eigen wil en wijshcit,
Maer Gods wijs volgen, mensch ! is 't merg van alle wijsheit.
Hier staat namelyk de aphaeresis 't voor het. En zoo hebben
wij 's voor des, en meer andere dergelijke knottingen, waar-
van sommige, gelijk b. v. de laatstgemelde, alsmede 't voor
het, en 'k voor ik, ook van lieverlede in den prozastijl ge-
slopen zijn. Het best doet men echter, haar in proza deu
toegang tot een' deftigen en sierlijken schrijftrant niet al te
ruim te .iverleenen, en ze daarin niet anders te bezigen, dan
waar of het gebruik zulks vordert, of waar zij in staat zijn,
om eene aangename afwisseling aan den stijl bij te zetten,
en de losheid en kracht te vermeerderen. Het oordeel hier-
over blijve geoefenden ooren vertrouwd!