Boekgegevens
Titel: Mr. B. H. Lulofs' taalkundige werken
Deel: Dl. II Spraakkunst, stijl en letterkennis
Auteur: Lulofs, B.H.; Jager, Arie de
Uitgave: Amsterdam: A. Akkeringa, 1875
4e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6235
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201324
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mr. B. H. Lulofs' taalkundige werken
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
§ in.
De antithesis of letterwisseling bestaat hierin, dat men, in
de plaats van zekere letter (hetzy klinker of medeklinker),
■waarmede een woord doorgaans geschreven wordt, eene an-
dere bezigt. Zoo vindt men bij onze dichters, vooral van
vroeger tijd, houwen voor houhen, houwbaar voor hounbaar
enz. De geestige huygens heeft met dit laatste, en met een
ander houtohaar, in den zin van huwbaar^ de volgende aar-
dige woordspeling :
Is H meisken van oud eerlick bloed,
Is H meer. als matclick, van xoeseUj
Is H ryckelick versien van goed,
Soo haest als hou\mtaer is, en sal't ^iet novwukER wezoi.
dat is, niet meer te houden. — Men heeft zoo ook: ouwe
voor ou\)e, ge voor gij, me voor mij, welk eene en andere,
schoon in poëzie niet altijd ongeoorloofd, in den prozastijl,
op enkele uitzonderingen na, minder gepast zijn.
§ 118.
De i^osthesis of voorklamping hecht of klampt vóór aan
het woord eene lettergreep, die het in het gewone gebruik
niet bezit. Dus vindt men bij onze dichters wel eens ge-
huurman voor huurman, gemannen voor mannen, welk laatste
onder anderen door den heer van Zuylichem gebezigd wordt
in het volgende zeer zinrijke en hoogst lezenswaardige snel-
dicht, Stijl getiteld:
Bedrieght u selven niet, gemannkn van de pen !
{Daervan ick lichtelick een swacker lidtmaei ben,
Dan die'ck berichten durf), bedriegt u niet, goê vrinden !
Men moet in al ons werck, 't zij dicht of ondicht, vinden
Dat soet en krachtig zij. — Goê woordeUy sachte tael
Als blompap, zijn wel yet, maer ver van aliemael.
Goê stof en kloeck geweld van deftige gedachten
Zijn heel niet, als se in 7 barsch van duysCre woorden smachten.—