Boekgegevens
Titel: Mr. B. H. Lulofs' taalkundige werken
Deel: Dl. II Spraakkunst, stijl en letterkennis
Auteur: Lulofs, B.H.; Jager, Arie de
Uitgave: Amsterdam: A. Akkeringa, 1875
4e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6235
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201324
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mr. B. H. Lulofs' taalkundige werken
Vorige scan Volgende scanScanned page
26
Ja, eerste Willem, ja ! 'k wil, bij uw graf gezeten.
Al 'tgeen mijn hart gevoelt, mijn tijdgenoot doen weten t
De traan, dien ik hier wijde aan uw gedachtenis,
Is 't offer dat gij eischt en uwer ivaardig is!
Over de zuiverheid van stijl.
§ 112.
De vereischten van een' zuiveren stijl, met opzicht tot de-
woorden, zijn: 1) dat men de woorden orthographisch of spel-
kunstig goed schrijve, en verder in hun samenhang gramma-
ticaal goed bezige ; 2) dat men ze in proza, zooveel noodig,
onverminkt gebruike; namelijk, zonder nuttelooze veranderin-
gen, verlengingen of verkortingen; 3) dat men zich aan geene
zoogenaamde Latinismen, Graecismen, Germanismen, Gallicis-
men, Anglicismen enz., dat is, aan geene latijnsche, griek-
sche, duitsche, fransche of engelsche taaleigenaardigheden
schuldig make ; 4) dat men zich zooveel mogelijk, en vooral
in sommige soorten van stijl, onthoude van verouderde woor-
den ; 5) van te willekeurig nieuw-gesmede woorden ; 6) van
uitheemsche woorden ; 7) van bastaardwoorden; 8) van zooge-
naamde provincialismen en soloecismen; 9) van platte volks-
woorden en woorden, gewijzigd naar de ruwe volkstongvallen;
10) van te poëtische woorden; 11) van eene verkeerde plaat-
sing der zinteekenen enz. enz.
§ 113.
Het eerste vereischte tot een' zuiveren nederlandschen stijl
is, dat men de woorden orthographisch of spelkunstig goed
schrijve, en verder in het algemeen grammaticaal of spraak-
kunstig goed bezige; Aan het eerste wordt voldaan door het
in acht nemen van die regels, welke de aard der taal en het
gebruik hieromtrent voorschrijven; schoon er, wat het gebruik
betreft, voorheen weinig eenparigheid op dat stuk heers-chte. —
Men tastte in den blinde rond, en verviel, bij gebrek aan