Boekgegevens
Titel: Mr. B. H. Lulofs' taalkundige werken
Deel: Dl. II Spraakkunst, stijl en letterkennis
Auteur: Lulofs, B.H.; Jager, Arie de
Uitgave: Amsterdam: A. Akkeringa, 1875
4e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6235
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201324
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mr. B. H. Lulofs' taalkundige werken
Vorige scan Volgende scanScanned page
25
Ghy, die daer noó gezien en ongeern aengehoort,
Gods woord slaet en bemorst met een gesochten slingher
Van handen ginds en weêr, — in Gods taal is een woord.
Bat, of ghy 't noyt en laest, tot uwent t'huys behoort-.
Men seght in oud-Hebreeuwsch: een geck spreekt met sijn vingher!
Waarlijk eene goede les voor overdreven gebaarmakers op
den predikstoel! Jonge lieden, die zich voor den kansel be-
reiden, mogen ze wel ter harte nemen.
§ 110.
Een duidelijke nederlandsche stijl is eene zoodanige uit-
drukking onzer gedachten, in haren samenhang en voortgang
door middel van nederlandsche woorden, hoedanig noodig is,
om hem, die met de vereischte scherpzinnigheid en kundighe-
den ter bevatting is voorzien, alles, hetwelk wij te kennen
willen geven, gemakkelijk te doen bevatten.
§ 111.
wy noemen een' fraaijen nederlandschen stijl die wijze van
uitdrukking onzer gedachten door middel van woorden in het
Nederlandsch, als den goeden smaak, of het vermogen, om
met juistheid het schoone te gevoelen en beoordeelen, welge-
vallig is. Bevallen moeten b. v. de volgende uitmuntende re-
gels van helmers, waarin de Dichter zich in zijne verbeelding bij
de graftombe van willem den eersten, te Delft, verplaatst :
Waar ben ik ? Op wat grond heb ik mij zelv' verloren.
Wat diepe stilte heerscht in dees gewijde koren.
Die mij bedwelmt, ontroert, mijn hart met sidd'ring treft!
't Is hier, dat zich de mensch tot zijnen God verheft.
Wat prachtig grafgesticht rijst ginds met held'ren luister.
Omringd met helm en speer en losgerukten kluister?
Wat gouden lett'ren staan gebeiteld aan den wand ?
»Hier rust de redder van 't verdrukte vaderland !"