Boekgegevens
Titel: Mr. B. H. Lulofs' taalkundige werken
Deel: Dl. II Spraakkunst, stijl en letterkennis
Auteur: Lulofs, B.H.; Jager, Arie de
Uitgave: Amsterdam: A. Akkeringa, 1875
4e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6235
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201324
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mr. B. H. Lulofs' taalkundige werken
Vorige scan Volgende scanScanned page
185
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Vader, \ moeder, \ broeder, \ zuster, [ heb me \ de doo | gen !
De Franschen, die bijna geen vast accent kennen , bekreu-
nen zich hieraan in hunne verzen niet. B.v.
Père de ses sujets, de tous ü fut aimé,
zoude, uit een metrisch oogpunt beschouwd, een onberispelijke
versregel zijn.
Na den derden voet heeft er in de alexandrijnsche verzen
doorgaans eene soort van rust plaats, die bij het scandeeren
luid genoeg in de ooren klinkt, en eiken regel voor het ge-
hoor meer of min in twee stukken snydt. Zelfs in de kun-
stigst bewerkte Alexandrijnen is deze rust telkens hoorbaar,
en het alexandrijnsche metrum schynt hierdoor dikwerf even-
veel van eene drievoetige of trimetische, als van eene zesvoe-
tige versmaat te hebben. Wel is waar, men bespeurt dit het
sterkst in zoodanige Alexandrijnen, als die Vjp-n den wijzen
cats :
1 2 3 4 5 6
Wai is I er me | nig mensch \ || in on \ zentydt | te vin | den.
Die aen een enkel stroo\\sich plag te laten binden!
Wat is er menig mensch, \\ die wat een ander doet;
Houdt voor een stalen bant, |{ dien niemand brekeyi moet!
Soo plag het domme vee, || met ongewisse schreden.
Ook op een quaden weg, \\ een ander na te treden;
Gy, leeft gelyk een mensch, |1 dat is na wysen raet,
Doet na de reden eyscht^ |1 niet zoo de werelt gaet!
Immers deze Alexandrijnen, die zich naar hunnen zin en
Rhythmus volkomen even goed als trimeters of drievoetige
verzen aldus zouden kunnen laten schrijven :
Wat is er menig mensch
In onzen tijd te vinden.