Boekgegevens
Titel: Mr. B. H. Lulofs' taalkundige werken
Deel: Dl. II Spraakkunst, stijl en letterkennis
Auteur: Lulofs, B.H.; Jager, Arie de
Uitgave: Amsterdam: A. Akkeringa, 1875
4e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6235
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201324
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mr. B. H. Lulofs' taalkundige werken
Vorige scan Volgende scanScanned page
156
geheel verschillende letteren en lettergrepen op volstrekt
dezelfde wijze uitspreekt. Deze weifelende uitspraak treft
men b.v. in het Fransch aan, waarin de letters , hetzij
vocalen , hetzij consonanten , nu eens dezen, dan weêr een'
anderen klank hebben, nu eens met nadruk uitgesproken,
dan geheel of ter helft ingeslikt worden. — Wij hebben
dit onderwerp, wat het Fransch betreft, hierboven in
§ 6 reeds aangeroerd, weshalve het niet noodig is, er
langer bij stil te staan. Zoo behoeven wij ook niet te her-
halen, dat de fransche taal juist aan dit gebrek veel vau
hare woordspelingen of jeux de mots te danken heeft. Het-
geno hier van het Fransch gezegd wordt, geldt in vele
opzichten mede van het Engelsch , dat ook weder hierdoor
aan den dag legt, welk eene door en door verbasterde en
onzuivere duitsche taal het tegenwoordig is. (Vergelijk §
165.) Heeft toch ons letterteeken a b.v. naar de tegenwoor-
dige beschaafde uitspraak te oordeelen , hoofdzakelijk slechts
twee geluiden, die maar in lengte of kortheid van elkan-
der verschillen , gelijk b.v. in iiUYauNS aardige woordspeling :
Piet scheidde midden uyt het schaken
En seid': hy was het spelen satt;
Maer 't was de minste van twee saken ,
Hy was het spelen moe en matt,.
de a in schaken en zaken lang, in zat en mat kort is; —
heeft het letterteeken e bij ons slechts een zacht-, of een
scherplang, en een zacht-, of een scherpkort geluid (ver-
gelijk § 8), zooals te zien is uit verschillende woorden,
waarvan de zoo even genoemde heer van Zuylichem zich
bedient, als hij, al boertende , zingt:
Medici et Chirurgi.
Heel-meesters met der hand, en die Latijnsche snappers,
Die 'f met den monde doen , en houden vleesch en heen ,
En spier en zenuwen , en lyf en ziel aan een ,
Zijn wel te recht genoemt Gods stoppers en Gods lappers.