Boekgegevens
Titel: Mr. B. H. Lulofs' taalkundige werken
Deel: Dl. II Spraakkunst, stijl en letterkennis
Auteur: Lulofs, B.H.; Jager, Arie de
Uitgave: Amsterdam: A. Akkeringa, 1875
4e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6235
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201324
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mr. B. H. Lulofs' taalkundige werken
Vorige scan Volgende scanScanned page
149
«én geslacht met het hoogduitsche Rüge (yisping, hekeling,
<tfkeuring, laking) afstamt, en oudtijds blootelijk beschuldi-
ging, belichting, in het algemeen beteekende, schoon de he-
dendaagsche beteekenis meer vergeestelijkt geworden, en
bepaaldelijk op eigene zielsfoltering en zelf-aanklacht toe-
passelijk gemaakt is. — Uit het gezegde blijkt al verder,
dat het Engelsch, hoezeer stijf en strak staande (starrend
zoude men met een benijdenswaardig woord in het Hoog-
duitsch zeggen) van éénlettergrepige woorden, hierom in
sommige gevallen, waarin het kracht en nadruk van klan-
ken geldt, bij andere talen niet behoeft achter te staan, al
is het ook, dat het door dit monosyllabische in zachtheid en
zoetvloeijendheid oneindig verlieze. Eene bijzonder liefelijke
en fluitachtige welluidendheid zal ons derhalve, op enkele
uitzonderingen na, uit den mond onzer overzeesche naburen
wel niet in de ooren klinken; maar aan niemand, al ver-
staat hij ook geen woord Engelsch, zal het forsche, het (om
dus te noemen) klaroen-, trompet- en paukachtig muzikale,
•en, zoo al niet oorstreelende, toch oortreflfende ontgaan, dat,
gelijk een doffe donder door de woordklanken der volgende
■dichtregels van shakespeare rolt:
Blovj winds, and crack your cheeks ! rage, blow !
You cataracts and hurricanoes, spout.
Till you have dreneh'd our steeples, drown'd the cocks !
You sulphurous and thought-executing fires,
Vaunt-courtiers to oak-cleaving thunder-bolts.
Singe my white head ! And thou, all-shaking thunder.
Strike flat the thick rotundity o' th' world !
Crack Nature's mould, all germains spill at once.
That make ingrateful man. Etc.
KING LEAR.
Maar wij moeten onze eigene taal niet om eener vreemde
wil hier uit het oog verliezen. Het zal echter voor het be-
stek van dit handboek wel reeds genoeg aangeduid zijn.