Boekgegevens
Titel: Mr. B. H. Lulofs' taalkundige werken
Deel: Dl. II Spraakkunst, stijl en letterkennis
Auteur: Lulofs, B.H.; Jager, Arie de
Uitgave: Amsterdam: A. Akkeringa, 1875
4e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6235
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201324
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mr. B. H. Lulofs' taalkundige werken
Vorige scan Volgende scanScanned page
121
jiutten kan, ot wel, als het Engelsch, dat (zie § 165) zoo-
wel uit de romanische als germaansche talen zijn' woorden -
schat heeft samangesteld, zoude moeijelijk zijn, bevestigend of
ontkennend te beantwoorden. Hij, wien het lust, neme goede
woordenboeken van deze talen, teile daarin de hoofdwoorden
op, en vergelijke deze getallen tegen elkander. Nimmer besluite
men echter uit enkele woorden, die de eene taal in verge-
lijking eener andere heeft of niet heeft, tot meerderen rijk-
dom of grootere armoede; want, missen wij b.v. sommige
woorden, die de Hoogduitscher bezit, deze laatstgemelde derft
weder andere, die men bij ons aantreft. — Hoe het echter met
dit alles gelegen moge zijn, zeker is het, dat wij ter aandui-
ding van de meeste denkbeelden gepaste uitdrukkingen bezit-
ten. Een geacht taalkenner (*) bij ons te lande heeft ten be-
tooge hiervan op eene zeer doeltreflfende wijze het rijk der
natuur, kunst en zeden doorloopen, en de waarheid dezer
stelling door eene wolk vau voorbeelden in het licht gesteld.
De slotsom, zoo van zijn, als van ons verder onderzoek in
dezen, komt hierop neder:
1) Dat wij een overvloed van woorden bezitten, om alles,
wat de onstoffelijke en stoffelijke deelen des menschen uitmaakt,
iu de taal uit te drukken, gelijk zulks niet minder geldt, ten
aanzien van alles, wat betrekking heeft tot het dierenrgk in het
algemeen, b.v. de verschillende leden des dierlijken ligchaams,
de onderscheidene geluiden van vreugde en droefheid, die de
dieren slaken enz. enz. — Ter uitbeelding van zulke dierlijke
geluiden b.v. hebben wij de woorden : schreeuwen, huilen,
krijschen, krassen, mauwen,lollen,loeijen, blaten, hinniken, rinni-
ken, snuiven, bricschen, brullen, bla/len, baffen, bassen, keffen,
janken, brommen, mommelen, dommelen, piepen, sissen, biezen,
schuifelen, sijfelen, blazen, balken, bulken, knappen, knallen^
(*) Te weten wijlen de hoogleeraar siegenbeek, in zijne bekroonde
prijsverhandeling »Over den rijkdom en de voortreffelijkheid der ne-
derduitsche Taal;" een fraai geschreven en nog altijd hoogst lezens-
waardig werk.