Boekgegevens
Titel: Mr. B. H. Lulofs' taalkundige werken
Deel: Dl. II Spraakkunst, stijl en letterkennis
Auteur: Lulofs, B.H.; Jager, Arie de
Uitgave: Amsterdam: A. Akkeringa, 1875
4e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6235
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201324
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mr. B. H. Lulofs' taalkundige werken
Vorige scan Volgende scanScanned page
117
74) Nigolaas simon van winter (geb. 1718, gest. 1795) en zijne
echtgenoot lucretia wiliielmina van merken (geb. 1722, gest. 1789)
worden met grooten lof onder de nederlandsche vernuften der acht-
tiende eeuw genoemd ; waarop is die lof gegrond ? — In hoever zijn
de Jaargetijden des eerstgemelden een oorspionkelijk werk te heeten ?
Wat geldt van zijn* Amstelstrooni, en wat valt in het algemeen over
deze zoogenaamde Stroomdichten (een vak van poëzie, onzer letter-
kunde bijzonder eigen) op te merken? Is de Germa??icwsvan lucre-
tia wilhelmina van merken, door helmers in zijue Holla?idsche
Natie wel eens kennelijk nagevolgd, even episch als de Friso van
willem van haren, en kau meu bowrings gisping dier dichteres
goedkeuren? enz. enz.
75) Welke trekken van overeenkomst of van verschil heeft de laatst-
gemelde lucretia wilhelmina van merken met de bekende dichteres
juliana cornelia, ßaronnesse de lannoy (geb. 1738, gest, 1782)?
76) In den trant van welke engelsche en fransche geschiedschrijvers
heeft de beroemde Fries Simon stijl zijn geschiedkundig werk Op-
komst en bloei der Vereenigde Nederlanden geschreven? Welke zijn
de groote en eigenaardige verdiensten van dit geschrift, dat in vele
opzichten klassiek mag heeten ? Door welke letterkundige voortbreng-
selen in proza of poëzie heeft simon stijl zich al meer beroemd ge-
maakt? In welke opzichten kan hij met hooft vergeleken worden?
77) Kan men onzen nederlandschen geschiedschrijver jan wage-
naar (geb. 1709, gest 1773) in éénen rang plaatsen met robertson,
hume, gibbon, johannes von müller en andere Soortgelijke geschied-
schrijvers, die builen 's lands, vroeger of later, in de achttiende eeuw
gebloeid hebben? Wat valt van zijne waarheidsliefde, van zijn* geest
van opmerking, van zijn' stijl enz. te zeggen? Waarin komt hij, als
geschiedschrijver, overeen ; waarin verschilt hij met en van onze vroe-
gere geschiedkundigen hooft, brandt enz. enz.? Wat al meer ge-
schiedkundige geschriften uit de jongst verloopen eeuw mogen bij ons
met eenigen lof vermeld woiden?
78) Biedt, geduiende de achttiende eeuw, onze nederlandsche let-
terkunde in andere soorten van proza deze en gene geschriften aan,
die gelijken tred kunnen houden, met de beroemde voortbrengselen
van buitenlandsch vernuft, welke die eeuw in Frankrijk, Engeland,
Duitschland en meer gewesten van Europa heeft opgeleverd ? Welke
zijn, als zoogenaamd Spectatoriaal of verloogschrijver, de verdiensten
van justus van effen, (geb. 1684, gest. 1735)? Waardoor mogende
Romans van de bekende vnendinnen elisabeth wolf, geboren rek-
ker, en agatha deken, (de eerste geb. 1738, gest. 1804, de laatste