Boekgegevens
Titel: Mr. B. H. Lulofs' taalkundige werken
Deel: Dl. II Spraakkunst, stijl en letterkennis
Auteur: Lulofs, B.H.; Jager, Arie de
Uitgave: Amsterdam: A. Akkeringa, 1875
4e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6235
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201324
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mr. B. H. Lulofs' taalkundige werken
Vorige scan Volgende scanScanned page
106
teren ijverig de hand. Filips van marnix, Heer van St. Al-
degonde, uit Brussel geboortig, een voortreffelijk staatsman,
en de rechterhand van prins wili.km den eersten, verdient
hier eene hoogst loffelijke melding. Bekend zijn 's Mans
Roomsche Bijenkorf, vertaalde psalmen en andere schriften.
Te gader met hem mogen inzonderheid dieik volkertsz. coorn-
hert en hendrik laurentsz. spieghei, op do huldc der nako-
melingschap aansprapk maken. Zij boden der taalverbastering,
welke bij den druk der spaansche beroerten hand over hand
toenam, moedig tegenweer, en bakenden den kort daarop
prinselijk te voorschijn tredenden hookt en anderen den weg
af, dien men moest inslaan, om aan onze taal- en letter-
kunde vastheid en wezenlijke waardij te geven. T?oemer vis-
scheu (de vader van het vermaarde zusterenpaar anna en
maria 1 esselschade), bcncvens andere leden van de amster-
damsche rederijkkamer, onder de zinspreuk: in liefde bloeijende,
waren hun hierin behulpzaam. Zoo was op het einde der
zestiende eeuw, de nacht van barbaarschheid, waarin Hollands
spraak en letteren sinds geruimen tijd gedompeld lagen,
allengs geweken, en in een' veel belovenden letterkundigen
luister verrees voor ons vaderland de gouden morgenstond
der zeventiende eeuw.
§ 174.
Wie het zijn, die in dat tijdperk, en gedurende het grootste
gedeelte der gemelde gouden eeuw, als heerlijke flonkerlich-
ten aan onzen taal- en letterkundigen hemeltrans geschitterd
hebben, behoeft Nederlanderen nauwelijks herinnerd te wor-
den. Den meesten zijn toch de namen van een'pieter corne-
lisz. hooft, joost van den vondel, constantfjn hüygens, jacob
cats, joh. antonides van der goes, gerard brandt, jeremias
de decker, en een aantal anderen bekend, die, de eene wat
vroeger, de andere wat later, in die roemrijke, helaas! voor
altijd vervlogen dagen, onzer letterkunde tot eere gestrekt,
en zich door hun verstand en hunne bekwaamheden even