Boekgegevens
Titel: Mr. B. H. Lulofs' taalkundige werken
Deel: Dl. II Spraakkunst, stijl en letterkennis
Auteur: Lulofs, B.H.; Jager, Arie de
Uitgave: Amsterdam: A. Akkeringa, 1875
4e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6235
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201324
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mr. B. H. Lulofs' taalkundige werken
Vorige scan Volgende scanScanned page
103
\iitmaakt. Bij hen ontdekken wij een zuiver, over het alge-
meen vrij verstaanbaar Nederlandsch, in allen deele den aard
van onze tegenwoordige taal vertoonende, schoon meer, dan
deze laatstgemelde thans doet, in grammaticale buigingen en
woordgebruiken, met het Hoogduitsch overeenkomende. Geen
wonder ! Hier begint zich toch do duitsche taalboom eerst
kennelijk in de twee takken, den hoogduitschen en den
nederlandschen, te onderscheiden. Beide takken toonen nog
hunne nauwe verwantschap, al is dan ook deze stam reeds,
gedurende eene reeks van eeuwen, in twee deelen, in Opper-
en Nederduitsch, gesplitst geweest. (Vergelijk § 164.) Van
fransche bastaardij is onze moedertaal, in dit eerste tijdperk
onzer letterkunde, vrij zuiver, ten minste de bastaardwoor-
den, die bij m.xerlant qji melis stokr voorkomen, zijn, vooral
bij den laatste, slechts in geringen getale.
De eerste ons bekende werken zijn romans en ridderge-
dichten, meerendeels vertaald, doch ook oorspronkelijk, zoo-
als de roman van karel cn elegast. Grooten opgang maakte
het geestige verhaal: Reinaert de Vos, vervaardigd door een'
nog onbekenden schrijver. Het tijdperk der weelderige rid-
derpoëzie maakte plaats voor dat van bet ernstige leerdicht.
.Jacob van maerlant, het hoofd ,van de beoefenaars der
laatstgenoemde dichtsoort, werd, wannéér is onzeker, ver-
moedelijk, te Damme in Vlaanderen geboren, en naderhand
Griffier van die stad, waar hij omstreeks het jaar 1291
overleed. Men heeft van hem verschillende werken, onder
welke zijn Rijmbijbel en zijn Spiegel Historiael eene voorname
plaats bekleeden.
Melis stoke was een Hollander, en denkelijk in dienst van
graaf floris den vijfden. Algemeen bekend is ti^ne Rijmkro-
nijk, die vroeger begonnen, maar in het eerste begin der
veeertiende eeuw geheel voltooid schijnt te zijn geworden. Zij
is het oudste, in het Nederlandsch geschreven geschiedkundig
geschrift van eenig aanbelang, dat wij bezitten, en voor do
kennis der vroegere historie van ons vaderland dus hoogst
merkwaardig. — De rijmkronijk van den zoogenaamden klaas