Boekgegevens
Titel: Het onderwijs in de algemeene geschiedenis op gymnasia en Hoogere Burgerscholen met vijfjarigen cursus
Auteur: Kan, C.M.
Uitgave: [S.l.: s.n.], 1864 *
Opmerking: Overdr. uit: De Tijdspiegel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6219
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201316
Onderwerp: Geschiedenis: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van de geschiedwetenschap
Trefwoord: Geschiedenisonderwijs, Gymnasia, HBS, Nederland
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het onderwijs in de algemeene geschiedenis op gymnasia en Hoogere Burgerscholen met vijfjarigen cursus
Vorige scan Volgende scanScanned page
veu stilstaan en, des verkiezende, reek-
sen van koningen met hunne regerings-
jaren, oorlogen met veld- en zeeslagen
laten opnoemen; om eens meer bepaald
te spreken, hij zou mogen verwachten
en veronderstellen , dat de examinandus
den inhoud der drie deeltjes van Dr.
Wijnne's Beknopt Leerboek voor de alge-
meene geschiedenis „in zijn hoofd had",
of welluidender uitgedrukt, de feiten
daarin voorkomende in hun zamenhang
kende en kon weergeven.
Een grondige kennis der politieke ge-
schiedenis dus, niets meer of minder,
schijnt men met deze methode te be-
oogen , en hoewel het moeijelijk zal zijn
den eisch zoo op te geven, dat niet de
een er wat hebbe bij te voegen, een
ander er iets op zou willen afdingen ,
geloof ik toch, dat men de leerwijze ,
welke tot deze rr ^iltaten wenscht te ko-
men , als de algemeen erkende mag be-
schouwen.
Zelfs bij het academisch ouderwijs en
het examen, dat tot die lessen den toe-
gang verschaft, schijnt men van deze ver-
onderstelling uit te gaan: de vragen al-
thans, op dergelijk examen gedaan, de
personen, over welke opstellen moesten
gemaakt worden, het stilstaan bij en-
kele personen of gebeurtenissen en het
gedetailleerd vragen over enkele feiten,
zouden iemand tot deze bewering kun-
nen brengen.
Wat overigens Dr. Wijnne's Handboek
aangaat, ik heb het daarom uit zoovele
andere genoemd, dewijl het vooreerst,
zooals uit den herdruk blijkt, bekend
en gebruikt mag heeten en het verder
als handboek beschouwd kan worden,
waarin de boven bedoelde methode het
best is neergelegd. Wij komen er later
nog ter loops op terug.
Zou er nu nog van eene andere me-
thode sprake kunnen zijn? — Ik wil
ook haar voorshands zoo goed mogelijk
trachten te omschrijven door te wijzen
op de resultaten, welke zij zich van den
vijf- of zesjarigen cursus voorstelt.
In 't algemeen gezegd, verwacht zij
meer en minder dan de bovenbedoelde:
zij verlangt een volledig overzigt der
politieke geschiedenis, doch staat niet
stil bij eiken koning, bij alle veldslagen
uit een oorlog, bij elke bijzonderheid
eener op zich zelf gewigtige gebeurte-
nis. Men beoefent volgens haar de poli-
tieke geschiedenis in zooverre en met
die uitgebreidheid, als noodig is om de
uitwendige geschiedenis (s. v. v.) van
een volk goed in den zamenhang en
haar beloop te overzien, doch wijdt niet
minder zijne aandacht aan de inwendige
geschiedenis van datzelfde volk: zijn
godsdienst, staatsbestuur, bijzonder le-
ven; na op deze wijze den aard en het
karakter eener natie begrepen te heb-
ben, beter en grondiger dan alleen door
hare politieke geschiedenis het geval kan
zijn, (den mensch in het dagelijksch
leven kan men toch ook niet alleen uit
zijne openbare betrekking leeren ken-
nen), vergelijkt men volgens dezen drie-
ledigen maatstaf de volken onderling en
wijst tevens bij ieder op het verband
tusschen de uit- en inwendige geschie-
nis. Men stelt verder in het licht, wat
de elkander opvolgende volkeren van de
voorgaanden hebben overgenomen, wijst
op het verband en verkeer tusschen de
volken onderling en beschrijft den rui-
meren werkkring en grooteren invloed ,
door magtiger rijken uitgeoefend. Bij
eiken gewigtigen overgang, bij elke nieu-
we en forsche schrede, door de mensch-
heid voorwaarts gezet op den weg der