Boekgegevens
Titel: Het onderwijs in de algemeene geschiedenis op gymnasia en Hoogere Burgerscholen met vijfjarigen cursus
Auteur: Kan, C.M.
Uitgave: [S.l.: s.n.], 1864 *
Opmerking: Overdr. uit: De Tijdspiegel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6219
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201316
Onderwerp: Geschiedenis: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van de geschiedwetenschap
Trefwoord: Geschiedenisonderwijs, Gymnasia, HBS, Nederland
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het onderwijs in de algemeene geschiedenis op gymnasia en Hoogere Burgerscholen met vijfjarigen cursus
Vorige scan Volgende scanScanned page
eenstemmigheid va7i gevoelen over den
inhoud en de ware strekking van 't his-
torisch verhaal, dat verhaal op zoo ver-
schillende en wel niet aan de definitie
beantwoordejide wijze aan hen wordt inede-
gedeeld, die er kennis mede moeten
maken.
Als wij eerst in 't algemeen en met
een enkel woord op het onderwijs in de
algemeene geschiedenis hier te lande zul-
len gewezen hebben, zal ons de reden
voor die inconsequentie wel van zelf dui-
delijk worden; moeijelijker zal het zonder
twijfel zijn, wat wij ons daarna voorstellen
te beproeven, nl. eene methode te ont-
wikkelen en ter overweging aan te bie-
den , die door 't aanvullen van 't hand-
boek te gelijker tijd het onderwijs naar
de vooropgezette definitie zou inrigten.
Die methode zou tevens het geschiede-
nis-onderwijs gaarne in overeenstemming
willen brengen mei de betere inzigten,
in de beoefening der historie verkregen,
e)i wenschen te beantwoorden aan de
hoogere verwachtingen, welke onze tijd
teregt van die betere beoefening op staat-
kundig, godsdienstig en menig ander
gebied koestert.
I.
Is'iemand kan met regt beweren, dat
het onderwijs in de geschiedenis hier te
lande i\iet op de belangstelling van 't be-
schaafde publiek mag rekenen. De menigte
van handboeken, die nog dagelijks van
de pe.s komen, de eisch bij schier alle
examens gesteld, om ten minste eenige
kennis van geschiedenis te laten blijken,
de plaats, ook weêr bij de nieuwe wet
op liet middelbaar onderwijs der geschie-
denis aangewezen , zouden deze bewering
ten eenenmale logenstraffen.
Eene andere zaak is het, of in die
ontwaakte eu ontwakende behoefte aan
degelijk onderwijs in de geschiedenis ge-
noegzaam is voorzieïi.
Welke zijn de inrigtingen, waar de
geschiedenis wordt onderwezen? Welke
plaats neemt de geschiedenis daar nog
onder de overige leervakken in ? Kan
er op de meeste dier inrigtingen zelfs
van eene methode sprake zijn ?
De leerling der bekende dresseerscho-
len zal zooveel namen en jaartallen van
buiten leeren, als in den kortst moge-
lijkeu tijd geschieden kan, die hij dan
medeneemt als tooverformulieren, waar-
voor zich andere heiligdommen der weten-
schap moeten openen.
De leerlingen der fransche scholen,
van hoe verschillenden leeftijd en uiteen-
loopende ontwikkeling ook, worden in
grooten getale te zamengevoegd, om te
luisteren naar geschiedenis, die niet al-
tijd zóó geschied is als ze daar wordt
voorgedragen; overigens wordt het hoofd-
vereischte, de memorie, in vrij gelijke
mate bij hen aangetroffen.
Op 'tgymnasium en de latijnsche school
is 't ook niet alles goud, wat er blijikt.
Er zijn er, die nog altijd de oude wereld
liefst alleen als het tooneel der mensche ■
lijke ontwikkeling beschouwen; ik ken er,
waar twee halve uren per week voor het
onderwijs in de algemeene geschiedenis
worden afgezonderd , — en mogen andere
nu al eenige uren meer beschikbaar stel-
len, men zal ze toch wel kunnen tellen,
die gymnasia, waar voor iedere klasse een
geregelde cursus van 3 ä 4 uur per week
wordt gehouden, waar de oude, middel
en nieuwe geschiedenis geregeld wordt
doorloopen en wel onder leiding van een
docent, die niet met een menigte andere
vakken is belast. Nu blijven de akade-