Boekgegevens
Titel: Methodiek van het zangonderwijs in lagere scholen en zangscholen
Auteur: Letzer, J.H.
Uitgave: Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6125
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201287
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Methodiek van het zangonderwijs in lagere scholen en zangscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
(37
„Nooit behoorde men in eene taal te zingen, die men
niet geleerd heeft of niet volkomen verstaat," zegt Ferdinand
Sieber. Wat is dan ook natuurlijker, dan dat men in zijne
moedertaal zingt. Toch is het voor Nederlandsche kunstzangers
een onafwijsbare taak een of meer vreemde talen te leeren.
Duitsche, Fransche en Italiaansche meesters hebben vele en
onschatbare toonwerken nagelaten, die ook ons boeien. De
werken van Nederlandsche toonkunstenaars zijn, hoe ver-
dienstelijk ook, niet zoo talrijk, dat wij ons niet zouden
bedienen van werken in andere talen, in het bijzonder van
de Duitsche.
In verreweg de meeste gevallen echter, waar in ons land
zangwerken met Duitschen of Franschen tekst worden
gezongen, worden deze talen noch door de zangers, noch
door de hoorders verstaan of begrepen. Is het dan ook
niet eene dwaasheid die vreemde talen te bezigen, en zou
men niet beter doen zich te bepalen tot de Nederlandsche?
Toch is dikwijls een goede vertaling te verkiezen boven
de oorspronkelijke taal. Wie zich uitsluitend wilde bedienen
van Nederlandsche woorden in den zang, zou zich voorzeker
aan eenzijdigheid schuldig maken. Men zou zich ook een
groot genot ontzeggen, wanneer buitenlandsche werken in
hunne eigene taal moesten gezongen worden. De werken
van Handel b. v. zouden dan alleen in het Engelsch kunnen
worden uitgevoerd.
Er is dus werkelijk niets in te brengen tegen de uit-
voering van vreemde toonwerken, wanneer zij metrisch
zijn vertaald en de vertaling geleverd werd door mannen
als Heije, Aghina, Burgersdijk en anderen.
Een groot deel van het Nederlandsche volk verkeert nog
in de dwaling, dat onze taal voor den zang niet geschikt zou