Boekgegevens
Titel: Methodiek van het zangonderwijs in lagere scholen en zangscholen
Auteur: Letzer, J.H.
Uitgave: Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6125
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201287
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Methodiek van het zangonderwijs in lagere scholen en zangscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
49
den neus, in de longen. Snel ingeademde lucht ont-
wijkt spoedig, en daarom is een rustig ademhalen in
het voordeel van den zanger, wijl hij in staat is, de
hoeveelheid lucht gelijkmatig te verdeelen. Bij de uit-
ademing moet de lucht langzaam uitstroomen tot zij nagenoeg
geheel verbruikt en door nieuwe ademhaling aangevuld is.
Met geweld uitgestooten adem en een te sterk uitzetten der
longen is nadeelig voor de gezondheid. Een verstandig ge-
bruik van den adem vermoeit den zanger niet, de tonen
vloeien regelmatig en zonder merkbare inspanning kalm
voort. Een ongeoefende daarentegen verraadt zich door
hijgen en zuchten en verhoogt, door zijn ontijdige adem-
haling en afgebroken, stamelend zingen, geenszins het genot
van den hoorder. Wie zijn adem goed heeft leeren ge-
bruiken, komt nimmer adem te kort, noch heeft er te veel
van, maar weet op meesterlijke wijze dien te beheerschen,
zoo te verdeelen en aan te wenden, dat elke muzikale zin
behoorlijk is afgerond. Evenwel hoede men zich voor over-
drijving. Men moet den adem niet dwingen tot een te
lang aanhouden van den toon. De longen worden daar-
door te veel uitgezet.
Toch wordt een goede ademhaling zoo vaak verwaar-
loosd, wat veelal voorkomt uit onkunde, uit totaal gemis
aan kennis van den muzikalen zinsbouw. Op gelijke wijze
als bij het lezen de woorden, evenzoo moeten eenige tonen,
als bij elkander behoorende, in éénen adem verbonden
worden.
Elk zangstuk, groot of klein, kan evenals de rhetorische
zin in een zeker aantal deelen worden verdeeld, waaruit
de noodzakelijkheid voortvloeit, dat de zinsbouw door een
gepaste ademhaling duidelijk uiteengezet wordt.
4