Boekgegevens
Titel: Methodiek van het zangonderwijs in lagere scholen en zangscholen
Auteur: Letzer, J.H.
Uitgave: Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6125
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201287
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Methodiek van het zangonderwijs in lagere scholen en zangscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
(36

f.n
dynamische teekens. Vooraf dient gezegd te worden, dat
deze kennis niet verder behoeft te gaan dan noodig is voor
de practijk. Overlading op dit punt is ballast. Theorie moet
met de practijk hand aan hand gaan, ja zelfs de onderge-
schikte van deze zijn. We hebben leerlingen eener zang-
klasse ontmoet, die gansche schrijfboeken vulden met de
beantwoording van theoretische vragen, maar bij wie de
practische kennis een heel kleine plaats besloeg. Laten wij
liever slechts een klein deel der theorie behandelen en de
practijk terstond doen volgen, dan eindelooze vertoogen te
houden zonder doen.
Er bestaan vele en goede leerboeken, die de theorie van
den zang grondig behandelen. Wij zullen hierover dus niet
uitweiden, en er ons slechts in zooverre meê inlaten als
noodig is voor de practijk.
Door middel der verhoogings- en verlagingsteekens is
het mogelijk om van groote intervallen kleine en van kleine
intervallen groote te vormen, alsmede van de reine inter-
vallen vergroote en verminderde. Die kennis is noodig voor
de vorming van nieuwe toonladders en met deze komen
achtereenvolgens verschillende chromatische toontrappen aan
de orde. Alle mogelijke zoodanige intervallen te leeren
treffen, heeft evenwel voor dit oogenblik weinig nut.
Uitgaande van den toon g, zullen we alzoo den verhoogden
Tden trap ontmoeten, die evenwel geen onbekende meer is
(bladz. 32). We moeten hier de opmerking maken, dat deze,
nu als ladder-eigene 7de trap voorkomende, aldaar als toevallig
verhoogde toon den 4den fa-ap innam. Door vergelijking van de
nieuw te vormen toonladder met die van c wordt het den leerling
duidelijk, dat zij onderling in toonafstanden met elkaar in
overeenstemming zijn. Het zingen der toonladder in (j