Boekgegevens
Titel: Methodiek van het zangonderwijs in lagere scholen en zangscholen
Auteur: Letzer, J.H.
Uitgave: Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6125
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201287
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Methodiek van het zangonderwijs in lagere scholen en zangscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
(23
En eindelijk, men zorge bovenal, dat de leerlipgen zich
niet overmatig inspannen bij den zang. Men houde wijselijk
maat. Overdreven ijver baart meer kwaad dan goed.
Wij hebben eenigszins lang stil gestaan bij de oefeningen
met de eerste 5 tonen, doch de grondslag, hier gelegd, is
van hoog belang voor hetgeen volgt. Voor velen gaat het
zangonderwijs niet spoedig genoeg en zij vergeten dat het
aanleeren van andere kundigheden ook veel tijd kost. Hoe
lang duurt het wel, dat een kind goed leert lezen, schrijven
of rekenen? Die spoed kan tot niets anders dan tot
oppervlakkigheid leiden.
We kunnen derhalve deze aangevangen taak als af-
gedaan beschouwen en zullen nu de reeks tonen uitbreiden
tot en met den Ssten toon. Een teekening maakt wederom
duidelijk voor den leerling, hoe de toonladder is samen-
gesteld. Dit geeft aanleiding om te spreken over heele en
halve tonen, en er kunnen alvast eenige vragen gesteld
worden, b.v. hoeveel heele en halve tonen bevinden zich
tusschen de trappen onderling en ook tusschen den
Isten en 3den, 3den en oden, 5den en Ssten trap. Deze weten-
schap kan later nuttig zijn om een vergelijking te maken
tusschen deze en andere toonladders. Voor het overige
hechte men meer waarde aan de pi^actijk dan aan de
theorie. Met eene eenvoudige mededeeling in deze kan men
volstaan.
Evenals de tonen 1 — 5, worden die van 5—8 afzonderlijk
behandeld. De leerwijze is geheel dezelfde. Eerst toon-
treffen, dan toon en maat en eindelijk het notenschrift. Het
eerste punt zal nogal eenige zorg baren. Het zuiver zingen,
vooral van den 7den en Ssten toon, kost veel inspanning.
Er zal menige gehoor-oefening noodig zijn, eer deze aan