Boekgegevens
Titel: Inleiding tot het Lehrbuch der deutschen Sprache
Auteur: Leopold, Johannes
Uitgave: Breda: P.B. Nieuwenhuijs, 1881
Nijmegen: H.C.A. Thieme
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6071
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201270
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Inleiding tot het Lehrbuch der deutschen Sprache
Vorige scan Volgende scanScanned page
— XII —
van dit werkje afbreuk zou moeten doen^ verzoekt hij den onder-
wijzer beleefdelijk, het ontbrekende aan te vullen.
4). Diegenen, welke mochten meenen, dat de thema's en oefe-
ningen niet zelden een beetje moeilijk zijn, hen ik zoo naar
opmerking 2) te verwijzen. Ron er hier sprake zijn van 't kiezen
tusschen de twee kwaden: te moeilijk en te gemakkelijk, ik
zou heslist Jiet eerste kiezen, daar het te gemakkelijk maken van
den arbeid den leerling zijne krachten niet behoorlijk leert in-
spannen , en hem de voldoening ontneemt, die aan 't vinden van
opgaven in 't algemeen — als loon voor de moeite — onafschei-
delyk verbonden is. — Maar ik geloof niet, dat de opgaven en
thema's te moeïlyk zyn, ja zal hiervan overtuigd blijven, tot tijd
en wyle de opgedane ondervinding zich tegen deze overtuiging
doet hooren.
5). De verbeteringen in de spelling, op last van het Pruisische
ministerie „der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angele-
genheiten" overal in Pruisen ingevoerd, heb ik — gelijk ieder
bij den eersten oogopslag zal hespeuren — in dit werkje opge-
nomen. Aan hen, die zich met de grondbeginselen der verbeterde
Duitsche spelling wenschen hekend te maken, neem ik de vrijheid
mede te deelen, dat zij dezen weetlust kunnen bevredigen door
zich het alom verspreide boekje: Regeln und Wörterverzeichnis
für die deutsche Rechtschreibung zum Gebrauch in den preuszi-
sehen Schulen (Berlin, Weidmannsche Buchhandlung) of wel de
„Handleiding voor de Hoogduitsche Orthographie met woorden-
lijst, voor Nederlandsche scholen bewerkt door T. G. Gr. Valette
(Breda P. B. Nieuwenhuijs)" aan te schaffen. Wijl echter de
woordenlijst, welke aan deze beide werkjes is toegevoegd, natuur-
lijkerwyze geene aanspraak op volledigheid kan maken, en zij
derhalve schrijver, vertaler en corrector gedurig in den steek
laat, verwas ik op het „ Vollständiges orthographisches Wörter-
buch der deutschen Sprache von Konbad Duden (Verlag des
Bibliographischen Instituts, Leipzig, Preis kart. 1 Mark)," een
werkje, dat een welsprekend getuigenis van des schryvers zaak-
kennis, ijver en nauwgezetheid aflegt.