Boekgegevens
Titel: Inleiding tot het Lehrbuch der deutschen Sprache
Auteur: Leopold, Johannes
Uitgave: Breda: P.B. Nieuwenhuijs, 1881
Nijmegen: H.C.A. Thieme
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6071
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201270
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Inleiding tot het Lehrbuch der deutschen Sprache
Vorige scan Volgende scanScanned page
117
7ün' laatsten brief gevoelde hü zich reeds iets beter. - Over-
eenkomstig (äufotge) uwen wensch zend ik u het verlangde 7)
werk 8) en hoop, dat gü het mü binnen (binnen) veertien da-
gen zult terugzenden, — Zonder u kan ik niet leven, riep WJ
uit.—De arme man vroeg-9) mü (^cc.) om eene aalmoes.—Waar
kwam hü u tegemoet ? Buiten de stad, dicht Mj de poort. —
Wü wandelden langs den oever van de rivier en beklommen 10)
den heuvel; van hier uit bewonderden wü de prachtige kas-
teelen benevens de schoone bosschen, die van alle züden 11)
onzen blik troffen.
1) bejie^en. 2) SQSarnung. 3) ï)}refibent. 4) 9Kal onz. 5) Urteil onz.
6) iergefteat- »erlongen. 8) SaSerf. 9) bitten. 10) befteigen. 11) Seite.
4.
\
Voor honderden mag 1) de oorlog nuttig z^'n, voor millioe-
nen is hü zeer schadelük. - Ik heb dit geschenk voor u be-
stemd 2) als belooning voor uwe vlüt 3). — Voor een' jongen
van twaalf jaren is dit werk 4) in 't geheel niet slecht. — Ik
heb uit uwen brief vernomen 5), dat ge naar den Rün wilt
reizen; gaat ge te water of te land ? Ik vraag dit, omdat ik
misschien met u reis. - De dieven hebben de deur door mid-
del van een' looper 6) geopend 7).—'tis koud, ge moet u een
doek om den hals binden. - Toen de jonge Melchthal wegens
een klein vergrüp 8) uit het land gevlucht 9) was, liet de
wreede 10) landvoogd 11) Geszier den vader in plaats van den
zoon straffen. — Twintig van (oon) de oproermakers 12) wer-
den streng 13) gestraft.-Op (bei) strenge straf is het verboden
hier te rooken.—Het schip werd met (fnmt) de geheele beman-
ning 14) eene prooi 15) der golven. — Onverschrokken 16) trok
hü den vüand tegemoet.-Dag aan (für) dag zie ik een' brief
van u tegemoet, maar tegen uwe gewoonte 17) laat ge mü
verscheidene dagen wachten. — Na gedanen arbeid is 't (o.)
goed rusten 18).
1) mögen. 2) beftimmen. 3) gleiß m. 4) ïtrbeit vr. 5) erfefjen (ober)
erfahren. 6) ®iettic^ m. 7) öffnen. 8) getjter. 9) fliegen. 10) graufom.
11) SonbBogt. 12) empöret. 13) ftreng. 14) «Jannfiiaft. 15) 9iaub m.
16) unerfc^rotfen. 17) ©enjo^ntjeit. 18) ru^en.
5.
Kom eens bü mü, ik heb u dingen van groot belang 1) mede
te deelen. — Van wien spreekt gü ? - In weerwil van 2) het
uitdrukkelük 3) bevel des generaals gingen de twee jongste