Boekgegevens
Titel: Leesboek voor de volksschool
Deel: Dl. 8 Bonte steenen
Auteur: Leopold, L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1875
5e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6038
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201247
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
95
ik zeker, dat de heele wereld er pret in zal hebben. De
dwaasheid te schilderen, kan ook zijn nut hebben, meester
Daniël; soms is zij schilderachtiger en zeker altijd levendi-
ger dan de deftige luiden, die andere abele broeders in Sint
Lukas plegen te konterfeiten
»Nu herken ik u weer, Jansprak de andere. Zijne kleine
oogen schitterden van inwendige voldoening, en op sluwen
toon vervolgde hij: »Nu durf ik ook zeggen, dat de meesten
van ons vroolijk gezelschap uit de Pauw plan hebben ge-
maakt, om aanstaanden Zondagmiddag gezamenlijk naar
de Warmondsche kermis te gaan Ze hebben mij gevraagd,
om bij u aan te dringen, dat gij van de partij zoudt zijn.
Zoo even werd ik al bang, dat ik slib zou vangen; maar
nu zijt ge weer verstandig genoeg om te begrijpen, dat ge
u niet door allerlei noodelooze zorgen moet laten afhouden
van eene onbetaalbare gelegenheid, om op eene vroolijke
boerenkermis wel voor een jaar voorraad op te doen voor
uw kunstig penseel. Wij rekenen op u."
Het gelaat van onzen schilder verried, dat de herinnering
aan vroeger genot, bij dergelijke gelegenheden gesmaakt,
verleidelijks genoegs opleverde, om te verlangen naar dat,
hetwelk hem thans werd voorgespiegeld. De zorgen van daar
straks schenen vergeten, en koddig was de uitdrukking,
waarmee hij eenen fikschen haal deed aan het kleine aarden
pijpje, dat hij intusschen had gestopt en opgestoken, het
eene oog dichtkneep, met het andere meester Daniël aan-
keek en sprak:
»Zeg eens, buurman, doe mij pleizier en vertel mij eens,
hoe een .ducaton of een goudgulden er uitziet. Gij weet het
beter dan ik, oude duitendief; maar wat ik nu weer beter
weet dan gij, is dat men, zonder Pluto in zijnen zak,
O Abele broeders in St. Lukas = achtenswaardige, bekwame
mannen van het schildersgild. *) Afbeeldingen.
Het is bekend, dat Jan Steen onderscheidene dorpskermissen
heeft geschilderd, waaronder ook die te Warmond.
") De gever van rijkdom, de rijkdom.