Boekgegevens
Titel: Leesboek voor de volksschool
Deel: Dl. 8 Bonte steenen
Auteur: Leopold, L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1875
5e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6038
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201247
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
93
heeft in den man, die onrustig heen en weder schuift op
eenen houten schabel, dicht bij den ezel geplaatst, en wiens
loerende, lichtgrijze oogen, wiens spitse neus en kin, wiens
magere en hoekige figuur in sterk, maar voor hem geens-
zins voordeelig, contrast zijn met de goedronde bonhomie
van den schilder,
»Ge moogt zeggen wat ge wilt, meester Daniël," sprak
deze, terwijl hij, met eenen half onderdrukten zucht, en toch
met eene plotselinge schalkschheid in den blik, schijnbaar
werktuigelijk eenige toetsen op zijne schilderij aanbracht,
»als men de vier kruiskens eene poos lang achter den rug
heeft en de schellingen ook dan nog schaarsch zijn in huis,
komen er soms al wonderlijke gedachten op in een men-
schenhoofd. Zorgen! zorgen! ik heb ze eigenlijk nooit ge-
kend, of liever, ik heb ze altijd uit kuieren gestuurd.'t Zou
raar moeten loopen, als ze mij de bot vergalden; maar,
bij St. Lukas! niemand zal mij ooit wijsmaken, dat ik
mij niet even goed als Frans van Mieris rijk had kunnen
schilderen, wanneer ik maar niet altijd Jan Goedbloed ware
geweest, en als ik luiden van uwen stempel steeds de deur
had gewezen."
»Ge zijt niet bijzonder hoffelijk vandaag, meester Steen,"
hernam de andere, met eenen valschen glimlach. »Maar ik
vergeef het u: ge sijt kwalijk geluimd, en, ofschoon ik niet
kan nagaan, wat voor muizenissen u in den bol zijn ge-
varen, ....."
»Muizenissen? . . . Catharina, kind, kom eens hier, ver-
tel eens aan meester Daniël, wat voor festijnen ik hier voor
u aanricht, en hoe ge 't maar voor u zelve en voor uwe
broeders hebt te vragen, om fulp en zijde te kunnen koo-
pen voor blanke dukatons, om op zijn zondags gekleed te
gaan. Toe, vertel 't hem maar eens!"
Maar de kleine Catharina kwam niet: de bittere scherts
van haren vader joeg haar schrik aan, ofschoon zij die niet
Goedhartigheid. De schutspatroon der schildei-s.