Boekgegevens
Titel: Leesboek voor de volksschool
Deel: Dl. 8 Bonte steenen
Auteur: Leopold, L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1875
5e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6038
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201247
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
62
tot geenen prijs afstaan, omdat ze nog zijn uit de er/schap
van »voader," gelijk die ze weer kreeg uit de erfschap van
»voaders voader" en die weer uit de erfschap van »voaders
voaders voader." Het ouderlijk huis is den Drentenaar een
heiligdom: daardoor wordt ook zijn eigen huis hem een hei-
ligdom. Zoo ergens, dan vertoont zich hier het huiselijk le-
ven in volle kracht, en waarlijk, wij hebben de kinderen
des landschaps er niet minder lief om. Verder ziet ge daar
twee kisten in rij en gelid tegen den wand staan, de garde-
robes van knecht en meid, en daar in dien hoek de groote
groen geverfde tafel, die alleen bij plechtige gelegenheden
wordt gebruikt, met de gedraaide stoelen, die er boven op
staan. Voor dagelijksch gebruik ziet gij hier die kleine ronde
tafel, die hare drie pooten zoo wijdscharrelend uitsteekt en
die stoelen met zelfgemaakte stroozittingen.
En nu hebben wij zoo tamelijk den boêl doorgesnuüeld,
dunkt mij, en wij gaan weer terug. Ais wij die deur daar,
tusschen de beide linnenkasten openden, dan zouden wij ons
in eens in de schuur, op de deele bevinden. Er is echter niet
veel te kijken, daar achter. Gij zoudt er niets vinden dan
koeien, die zoo laag in den potstal staan, dat ze hunne kop-
jen juist even op den vloer kunnen leggen, waarop gij gaat, —
paarden, die duidelijk bewijzen, dat het oude woord waar-
heid behelst, 't welk Drente den paardenhemel noemt, —
eene menigte gehoornde en langgestaarte schapen in een ruim
hok nog opeengedrongen, —wagens, ploegen, koren waaiers,
dorschstokken en dergelijke dingen, 'twelk alles in de schil-
derachtigste wanorde dooreen en tusschen reusachtige spinne-
webben staat en hangt en ligt.
Thineus.
35. - LEVENSLEUS.
Gij murmelt zoo zachtjens,
Gij, heldere bron.
Weerkaatsend de lacbjens
M 't Landschap Di-ente.