Boekgegevens
Titel: Leesboek voor de volksschool
Deel: Dl. 8 Bonte steenen
Auteur: Leopold, L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1875
5e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6038
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201247
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
61
gereiden, die eene handvol geld hebben gekost, immers lang
zoo droog niet als hier. Ginds ziet gij een sierlijk besneden
en veelkleurig rekje aan den wand, waar achter vorken,
messen en lepels, natuurlijk zeer blank geschuurd, zijn ge-
stoken. Dat is geriefelijk, men heeft ze altijd bij de hand,
zonder naar kast of spinde te loopen. Schilderijen ziet gij ook
aan den muur; maar ze hebben niet veel om 't lijf, behalve een.
Dat is een meesterstuk, in de letterlijkste beteekenis des
woords; want meester heeft het gemaakt en aan boer en
boerin present gedaan. Gij ziet daar in bont gekleurde sierlijke
druk- en krulletters de namen van den heer des huizes en van
zijne wederhelft, dag en datum van beider geboorte en — waar
't eigenlijk op aankomt, — van hun trouwen, alles door prach-
tige krullen en strikken omgeven, zoo kakelbont, dat een pape-
gaai er jaloersch op zoude kunnen worden. Dan ziet ge nog aan
den muur eene hobo zonder mondstuk, maar met zeer blank
geschuurde kleppen, waarop in zoo langen tijd niemand ge-
blazen heeft, dat sedert jaar en dag de herinnering aan den
laatsten bespeler van 't instrument is verloren geraakt; verder
twee opengeslagen koperen tabaksdoozen, ter dege opgepoetst,
en eindelijk aan de menigvuldige spijkers, die overal in den
muur zijn gedreven, paren ronde tinnen lepels, naar den schijn
nog gloednieuw en inderdaad ook nooit gebruikt dan op eene
begrafenis of bruiloft. — En nu dan de meubels. Reeds ziet gij
met een oog, dat niet geheel in overeenstemming is met het
tiende gebod, zoowel naar die twee groote, ouderwetsche lin-
nenkasten van glad hout met zoo veel sierlijk snijwerk en ver
vooruitspringende paneelen voorzien, als naar de groote blauwe
kommen en stellen, die er op staan, en gij berekent misschien
bij u zeiven, of hier niet een koopje te doen ware, in eenen
tijd, dat deze dingen door de alvermogende stem der mode zoo
zeer in trek en hoog in prijs zijn. Stelt echter alle zooda-
nige gedachten gerust uit uw hoofd. Want hoe weinig de
goede menschen hier naar de mode vragen en de waarde
dezer dingen kennen en hoe veel ze zouden willen doen en af-
staan, as ze maar cente kriegt, deze dingen zouden ze nu