Boekgegevens
Titel: Leesboek voor de volksschool
Deel: Dl. 8 Bonte steenen
Auteur: Leopold, L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1875
5e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6038
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201247
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
59
door den eenen ontzaggelijken schoorsteen, alleen zoo breed
als vier zulke ramen naast elkander. Maar och! de bewoners
hebben immers geen horlogemakerswerk — en groota ruiten ,
»begriep ie'\ kosten ook »wat zweers"^), Op den hoogen
schoorsteenmantel, dien ge maar even met uwe vingertoppen
bereiken kunt, ziet ge een dozijn witte aarden borden te pronk
staan, en als ge niet bang zijt voor eenen stofferigen vinger,
dan kunt ge even daar aan de rechterzijde van den schoor-
steenmantel tasten, en gij vindt er wis en grif twee dingen:
eenen Steenwijker almanak en — eene haarkam. In overeen-
stemming met de breedte van dien schoorsteen is ook die
geweldige staande en die liggende plaat, beide blank ge-
schuurd, op de eerste waarvan gij en has-relief^) Hollands
maagd in den houttuin aanschouwt, die door 't veelvuldig
schuren en wrijven van den theeketel haren neus heeft ver-
loren, terwijl op de laatste een ontzaggelijk vuur van lange
turven brandt, alsof men eenen os zoude braden. Vóór wij
de schoorsteeninspectie voor goed eindigen, wil ik u nog op
iets opmerkzaam maken. Niet op die ijzeren haal daar, waar-
aan op dit oogenblik een groote koperen aker hangt, waarin
aardappelschillen, roggekaf en dergelijke dingen tot beesten-
voeder worden gekookt, ook niet op die twee tangen, ijzeren
blaaspijp en ontzettend groote aschschop, maar op eene uit-
vinding, die niet zoo algemeen is. Ziet gij die planken, daar
onder in den schoorsteen, netjes met kalk wit gemaakt?
Welnu, daar is de bewaarplaats van de dingen, die vooral
droog moeten blijven. Daar vindt ge eenen zak met koffie-
boonen, verder de schoenen van man, vrouw en kinderen
en — de bibliotheek van den huize. Knap uitgevonden, niet
waar? 't Is er wel een wat stoffig en roeterig plekje, maar
voor zulke dingen beter stof dan schimmel.
Een houten zoldering vindt gij niet in 't woonvertrek,
behalve alleen dat kleine plekje daar voor den schoorsteen,
waar die ontzettende menigte stukken spek en worsten hangt.
Wat zwaars = veel. In half verheven beeldwerk.