Boekgegevens
Titel: Leesboek voor de volksschool
Deel: Dl. 8 Bonte steenen
Auteur: Leopold, L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1875
5e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6038
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201247
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
153
schansing klauterden, zich voor zijne oogen vertoonden,
toen moord en vernieling om hem heen woelden, zijn vader
in zijne nabijheid met gespleten schedel op het dek werd
geworpen en hij vergeefs den hangen kreet liet hooren!
»Zal niemand den dood mijns vaders wreken?" —Helaas:
er was weldra niemand meer, om aan die roepstem gehoor
te geven, en, alleen uit de algemeene slachting gespaard,
had hij voortaan aan de bevelen van zijns vaders beulen
moeten gehoorzamen. Kan men zich beklagenswaardiger,
ellendiger toestand voorstellen, dan die van den armen
knaap? Kan er hopeloozer toekomst worden uitgedacht,
dan die hem scheen te verbeiden ? En toch, dienzelfden knaap,
die van allen dus verlaten scheen, God had hem niet ver-
laten, God had hem bewaard, om door lijden en beproe-
vingen eenmaal rijp te worden voor de roeping, tot welke
hij bestemd was, om uit dien staat van diepe vernedering
zich eenen weg te banen tot de hoogste eerambten, om
de hersteller te worden van ons zeewezen en de schepper
onzer vloot, om zich eenen naam te verwerven, naast welken
men er weinige, bovenweiken men er geenen stellen kan; —
want die knaap was Marten Harpertszoon Tromp.
Uit zijnen drijvenden kerker ontkomen, was hij, verre van
afgeschrikt te zijn door de uitgestane rampen, verre van in
een stil en rustig leven in zijne vaderstad Den Briel ver-
goeding daarvoor te zoeken, opnieuw die loopbaan inge-
treden, welke zijn vader hem als kind gewezen had, en snelle
bevordering was het loon zijner plichtsbetrachting.
Van Lennep.
75 - hugo de groot's ontvluchting. (1621).
Geweld van wallen, dubb'le gracht,
Ontruste honden, wacht bij wacht.
Beslagen poorten, ijzren boomen,
Geknars van slotwerk, breede stroomen
En de onvermurwde kastelein