Boekgegevens
Titel: Leesboek voor de volksschool
Deel: Dl. 8 Bonte steenen
Auteur: Leopold, L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1875
5e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6038
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201247
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
140
schrik op het lijf te jagen. Of hij Gianibelli gesproken had,
die in Londen -was, en of het zijn eigen of diens idéé was,
weet ik niet; maar het was praktikabel genoeg, en Howard
had er dadelijk ooren naar. Sir Henry Palmer werd om
oude schepen naar Dover gezonden; het was genoeg, als
er maar branders van gemaakt konden worden, daar er
geen tijd was, om er torpedo's, zooals men tegenwoordig
zeggen zou, van te vervaardigen, en, als de gelegenheid
voorbij was, hielp het niets meer.
Het gelukte nog al spoedig, eenige oude schepen bij elkaar
te krijgen, en een paar dagen later, het was pikdonker in
den nacht, hoorde men op eens een flauw geplas van rie-
men en zag men eene groote vlam opgaan, die al meer en
meer naderde. Het werd duidelijk, dat het schepen waren,
die in brand stonden en op de Spaansehe vloot aan-
kwamen.
»De vuurschepen van Antwerpen! de vuurschepen van
Antwerpen!" riepen velen in hunnen radeloozen angst, die
het springen van de brug van Parma hadden bijgewoond in
'85 en die wisten, dat Gianibelli in Londen was. »Vlucht!
vlucht! alles is verloren!" en in hunne dolheid kapten zij de
touwen en lieten de schepen door en in elkander drijven.
Medina Sidonia behield alleen zijne tegenwoordigheid van
geest; m.aar er was geen orde te houden. Enkele schepen
werden door de branders aangestoken en andere dreven
reddeloos rond, terwijl, wat nog het ergste was, de wind
sterk naar de Vlaamsche kust begon te waaien.
Onderwijl liep de Spaansehe vloot al meer en meer naar
de Zeeuwsche banken en haar noodlot te gemoet. De En-
gelschen zagen kalm en met vreugde den naderenden onder-
gang hunner vijanden, die stellig zeker was, als de wind
zoo bleef op onze kusten. Maar op het uiterste punt draaide
gonde tegen Parma, had Gianibelli zich bekend gemaakt door de
uitvinding van zoogenaamde «vuurschepen", die door eene verschrik-
kelijke ontploffing de brug over de Schelde beneden de stad moesten
vernielen, wat ook ten deele gelukte.