Boekgegevens
Titel: Leesboek voor de volksschool
Deel: Dl. 8 Bonte steenen
Auteur: Leopold, L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1875
5e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6038
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201247
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
133
kelijk bewijs van grondig hartewee en overvloed van heete
tranen bezichtigd werd, toen het daarna naar de Nieuwe
kerk werd gevoerd, om aldaar ter aarde besteld te worden,
toen al de deugden en onvergelijkelijke verdiensten des prin-
sen in tiendubbelen glans voor elks verbeelding oprezen bij
de korte en troostelijke lijkrede, — o wie kan den vloed
van gewaarwordingen afschilderen, die toen de harten van
alle burgeren overstelpte? Wie kan de weenende oogen, de
zware zuchten beschrijven, waarmede zij het zielloos over-
schot van den behouder des lands, den verbreker van het
juk der dwingelandij, van hun aller troost en hoop, wat
zeg ik, van hun aller vader in de donkerheid des grafs zagen
nederdalen. Neen, roepen wij met De Groot uit: »geene
lijkplechtigheid is ooit door een volk met zulk een rouw-
misbaar, ja met zulk eene vertwijfeling schier van droefheid
gevierd geworden."
Lulofs.
WILLEM I, PRINS VAN ORANJE.
Aanschouw den schandren Prins, den Held, die met beleid,
Met reden, liefde, vlijt, geduld, bescheidenheid
Het hart der volken won. Dees heeft den dwang verdreven,
De vrijheid met zijn bloed betaald en ons gegeven.
G. Brandt.
67. - DE ONOVERWINNELIJKE VLOOT (1588).
Dat was wel een gewichtig oogenblik voor Engeland en
voor Nederland, toen Philips besloten had in eens eenen
grooten slag te slaan en de ketterijen in de beide landen
voor altijd te onderdrukken.
in Spanje, in lialie en in de getrouw geblevene Provinciën
der Nederlanden had Philips order gegeven, om alles voor
het uitrusten der ontzaggelijke vloot gereed te maken;
niets mocht er aan ontbreken, en de schepen moesten zoo