Boekgegevens
Titel: Leesboek voor de volksschool
Deel: Dl. 8 Bonte steenen
Auteur: Leopold, L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1875
5e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6038
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201247
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
132
men uit vroegere jaren zich herinnerde. Ouders vertoonden
hem aan hunne kinderen als denman, die alleen was staande
gebleven te midden van al 't geweld van het onderdrukkend
Spanje, — die Holland en Zeeland bevrijd had van den
gruwel der wreedste dwingelandij en nu gekomen was, om
ook hen van datzelfde juk te verlossen, — die van het ge-
rucht van zijnen naam Europa deed weergalmen. — Maar
wat aller bewondering ten top voerde, was dat de vorst
te midden dezer eerbewijzingen dezelfde bleef, altijd even
nederig en gemeenzaam, zich met het volste vertrouwen
bewegende onder deze tallooze menigte, die overal zijne
schreden vergezelde, ofschoon het hem niet onbekend kon
zijn, dat menig benijder en vijand van hem in datzelfde
Brussel aanwezig was, die het op zijne veiligheid en wel-
licht op zijn leven toelegde. Maar zijn moed en onwankel-
baar vertrouwen op de bescherming der Voorzienigheid,
het voorrecht alleen van verheven geesten, deden hem hier,
gelijk overal, alle gevaar verachten, en het bewustzijn zij-
ner goede bedoelingen strekte hem tot een schild tegen de
pijlen zijner belagers, ondoordringbaarder dan dat der wan-
kele volksgunst, 'twelk hem van alle zijden scheen te be-
dekken. Beeloo. .
66. - DOOD VAN WILLEM I (1584).
Groot was de droefheid, waarin 's prinsen rampzalig om-
komen geheel Nederland dompelde, O dag van ontsteltenis,
o schrik, o verwarring! toen, gelijk een donderslag uit
eenen onbewolkten hemel, de mare door Delft klonk: de
prins is vermoord! De prins is doorschoten! — Is het
waar? Is hij dood? riep de eene burger verbleekt en sid-
derende den anderen toe, terwijl elks mond vervloekingen
uitbraakte op den booswicht, die het licht van Nederland
voor eeuwig had uitgebluscht. — En, toen vervolgens
's prinsen lijk gebalsemd ten toon gelegd en met onuitspre-