Boekgegevens
Titel: Leesboek voor de volksschool
Deel: Dl. 8 Bonte steenen
Auteur: Leopold, L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1875
5e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6038
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201247
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
131
bezocht, waar het kasteel stond, door Alva gesticht, raaar
dat thans door de vrijheidlievende burgers werd afgebroken ,
toen verhief zich van alle zijden een donderend: vivat
Oranje! en de jubelkreten: leve de prins! leve 's lands ver-
losser! namen geen einde.
Terwijl de prins nog te Antwerpen vertoefde, ontving hij
een gezantschap van de Staten-Generaal, om hem te ver-
welkomen en uit te noodigen, om zich naar Brussel te be-
geven. Toen hij dientengevolge uit Antwerpen vertrok, werd
hij vergezeld van het groot.'^te gedeelte der ingezetenen, en
de gewapende burgers trokken met hem mede ter zijde
van het nieuw gegraven kanaal tot op eene mijl afstands
van Brussel. Daar kwamen eenige aanzienlijken, vergezeld
van de gewapende burgerij, met slaande trom en ontrolde
banieren hem ontmoeten, om hem binnen de stad te gelei-
den. Drie vaartuigen waren uit Brussel voor de ontvangst
van den prins en zijn hofgezin toebereid. Het eerste was
voor hem bestemd, en daarop was een prachtige maaltijd
aangericht. Het tweede was rondom met pilaren versierd,
waaraan de wapenen der zeventien provinciën waren beves-
tigd , die hem kwamen verwelkomen. Het derde vaartuig
stelde voor de Rederijkerskamer van Bru.ssel, en daarop
werd vertoond de verlossing van Nederland uit het geweld
van Spanje, welke de prins kwam aanbrengen. — Zijn
intocht te Brussel was niet minder luisterrijk dan die te
Antwerpen en overtrof alles, wat men van dien aard tevo-
ren daar gezien had, zelfs dien des lamivoogds don Jan,
op den eersten Mei deszelfden jaars: want, had rnen dezen
toen met blijde verwachting als eenen heer en vorst inge-
haald, den prins van Oranje ontving men als verlosser en
bevrijder ook van dezen landvoogd, dien men als eenen
listigen en geveinsden dwingeland had leeren kennen.
De opgetogenheid der menigte en de begeerte, om den
prins te zien, hadden geen einde. Van alle oorden uit
Brabant en Vlaanderen stroomde men naar Brussel, om hem
te begroeten, wiens heuschheid en luisterrijke hofhouding
9*