Boekgegevens
Titel: Leesboek voor de volksschool
Deel: Dl. 8 Bonte steenen
Auteur: Leopold, L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1875
5e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6038
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201247
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
130
doch al spoedig begon men hem zeer te wantrouwen. Terwijl de
spanning en ten gevolge daarvan de verwijdering tusschen Don Juan
en de Staten-Generaal dagelijks grooter werd, -/deden de laatste
eenen gewhtigen stap. Ze gaven den prins door een gezantschap
te kennen, dat zij, bewust, hoe krachtige werking zijne tegenwoor-
digheid zou doen uithoofde van zijne ondervinding, wijsheid en
liefde tot "'s lands welvaren en rust, zich eensteraming vereenigden
in het verzoek, dat hij zich onmiddellijk naar Brussel wilde bege-
ven, om daar met hen over *s lands belangen te beraadslagen." Hij
aanvaardde de reis derwaarts. Zijne verkiezing tot Ruwaard van
Brabant was er een gevolg van, en, hadden zijne vijanden niet
Matthias van Oostenrijk in 't land gehaald, zeker zou hij dan to^
algemeen landvoogd verkozen zijn.
Het was een gewichtig en aandoenlijk oogenblik, zoo
voor den prins als voor de ingezetenen van Antwerpen.
Voor bijna elf jaren had hij deze stad, waar hij zoo dik-
werf zijn verblijf hield, verlaten, toen de komst van den
hertog van Alva zijn leven in gevaar bracht. Sinds dien tijd
had hij eerst als balling rondgezworven, daarna eenen bijna
wanhopigen oorlog moeten voeren niet alleen tegen Span-
jaarden en vreemdelingen, maar ook tegen zoovelen van
hen, die hij hier vroeger als zijne vrienden had mogen be-
schouwen. Antwerpen lag den prins na aan het hart; hoe
dikwerf had hij beproefd, het te ontscheuren aan het
geweld van Spanje! Hoe had hij gedeeld in het rampzalig
lot, 't welk het getroffen had tijdens het woelen van de
Spaansehe furie, en hoe gelukkig had hij zich. geacht het
te hebben kunnen bevrijden van eene gevreesde herhaling
dier schriktooneelen door de Hoogduitsche bezetting I Dit
alles was den Antwerpenaren bekend, en hunne vreugde
laat zich verklaren op het wederzien van hem, dien zij als
dèn verlosser van het verdrukte Nederland beschouwden.
Vijf dagen lang vertoefde hij in Antwerpen, welke zoovele
feestdagen waren voor de opgetogene bevolking, die niet
moede werd den prins, zoo dikwijls hij zich vertoonde, te
omringen met de uitbundigste vreugdebetooningen. Geen
plek der stad bleef door hen onbezocht, en van alle wo-
ningen, hutten en paleizen wuifden de handen hem toe en
klopten de harten hem tegen; en, toen de prins de plaats