Boekgegevens
Titel: Leesboek voor de volksschool
Deel: Dl. 8 Bonte steenen
Auteur: Leopold, L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1875
5e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6038
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201247
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
129
De blijmaar snelt langs 't rijzend nat
En door de dunne lucht
En juicht u toe, o veege stad.
Triumf, de Spanjaard vlucht!
Van Hall.
ontzet.
Uitgelaten en onuitsprekelijk was de blijdschap, waarmee
Boisot en de zijnen verwelkomd werden door burgers en
gezaghebbers. Men scheen er verrezen uit den dood en met
reppen en roeren zijn achterstal van levendigheid te willen
inhalen: zoo woelde het en krioelde het door straten en
stegen; inzonderheid aan de "Vlietbrug, waar de lijftocht-
schepen door de veste schoten. Het holgehongerde volk,
wijf, man, oud, jong boorde bol en dik den oever en over-
welfde, zooveel hun doenlijk viel, de vaart met uitstrekken
van schouders, armen en handen om te bereiken, te vangen,
te grabbelen brood, haring, kaas en andere spijzen, hun
toegestoken of toegeworpen door de bootslieden. Sommigen
liepen of sprongen ten halze toe in 't water of zwommen
naar de schepen. Dezelfde lieden, zoo nat en druipende als
ze waren, en ook anderen, die iets gekregen hadden, schooi-
den er mee steewaarts in, verkondigende de algemeene be-
houdenis. Alle buurten en wijken gewaagden van de roep:
»Leiden, Leiden is ontzet. Gode lof in der eeuwigheid!"
Hooft.
65. - DE PRINS VAN ORANJE TE ANTWERPEN EN TE BRUSSEL
(1577).
Don Juan, die in 1577 eene luisterrijke intrede in Brussel gehou-
den had, was niet de man, om door zijne staatkunde eene verzoe-
ning tusschen koning en landzaat tot stand te brengen. De ver-
houding tusschen hem en de Staten-Oeneraal scheen eerst gunstig;
Wat men vroeger te kort kwam, toen er gebrek aan leven-
digheid was.
L. LEOPOLD, Leesboeky VIII, 5de druk. 9