Boekgegevens
Titel: Leesboek voor de volksschool
Deel: Dl. 8 Bonte steenen
Auteur: Leopold, L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1875
5e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6038
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201247
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
120
zij drongen met vliegend vaandel en slaande trom de stad
binnen. De burgemeester Jan Janszoon Roos, die juist aan
het hoofd van een gedeelte der burgerij de poort bereikte,
wederstond een oogenblik met moed den onstuimigen aan-
val; doch weldra stortte hij, door eenen kogel getrofïen, ter-
neder, en onder woest geschreeuw verspreidde het Spaansehe
krijgsvolk zich door de stad.
Meer dan driehonderd burgers bekochten hunnen kloeken
wederstand met den dood; over hunne lichamen baanden de
door hunne nederlaag, voor Den Briel en hunne omzwer-
ving verbitterde soldaten zich eenen weg in de stad; al
wat men in de wapenen vond, werd afgemaakt, het lichaam
van den moedigen Zwart-Jan op de markt gevierendeeld;
de bakker Jan-Dominicus werd meer dood dan levend op
eene bakermat naar de markt gesleept en tot dezelfde straf
verwezen als zijn buurman.
Het was mijn doel niet, de geweldenarijen, die de bur-
gerij van het woeste krijgsvolk te lijden had, weder in het
geheugen te roepen, — het zou ook eene te treurige her-
innering zijn; maar ik wensch u slechts de namen te her-
inneren van drie manneïi, die hun leven opofferden voor de
verdediging hunner medeburgers. De éénige belooning voor
hunnen moed en hunne burgertrouw is, dat het nageslacht
hunner blijft gedenken. Oltmans.
62. - EENE GEUZENBENDE ONDER BARTHOLD ENTENS
VAr5 MENTEDA 1) (1572).
Het was een schilderachtig tafereel: die schare met ge-
bruind gelaat, waarop meest de wonde nog bloedde naast
het purperen litteeken, die" schare in de meest verscheiden
kleedij, verlicht door de vroolijke morgenzonne!
Hier zag men de monnikspij; maar dat ze geen beeld des
vredes was, bewees de dolk reeds, die tusschen het koord
De lezer verplaatse zich met zijne gedachten naar de kust van
Noord-Holland, waar Barthold Entens met zijn volk geland is.