Boekgegevens
Titel: Leesboek voor de volksschool
Deel: Dl. 8 Bonte steenen
Auteur: Leopold, L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1875
5e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6038
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201247
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
9
dat er niet meer dan het bepaalde getal naar de poort tra-
den. Zoodra hij weder bij de hamei kwam, maakte Domi-
nions hem opmerkzaam op de lonten, die alle brandden,
waarom de smid tegen Bossu riep, die vooruittrad: »Er
is gezegd met doove lonten, heer stadhouder!"
»Denkt gij dan, dat ik uwe herinnering noodig heb?"
vroeg deze barsch; r.indien zij uitgedoofd worden, voordat
men binnentreedt, hebt gij of niemand iets te zeggen."
Toen beval hij, dat vijf en twintig soldaten de lonten zouden
uitdooven en vooruittreden. Degenen, die aan dit bevel ge-
hoorzaamd hadden, hadden echter nauwelijks eenige stap-
pen gedaan, of de smid, die zich met den bakker beraden
had, riep forsch: »Sta! er zijn er meer dan het getal."
»liet is niet zoo, burger!" zeide Bossu, »er zijn er niet
meer dan vijf en twintigi" maar Zwart-Jan liet zich niet
bedriegen en riep luid: »Sluit de poort, mannen! er zijn
er meer dan het getal! ik heb ze geteld.*"
»Gij liegt, kerel!" hernam de graaf driftig, en vervolgde
schamper: »Het past u niet, 's konings krijgsvolk te tellen.'
De smid strekte zijnen hellebaard uit, om het eerste ge-
lid het voortgaan te beletten, en antwoordde onverschrok-
ken: »De wacht en het tellen is mij bevolen'' en gaf een
teeken, om de hamei te sluiten; doch Bossu, die naast hem
stond, trok snel den dolk uit de scheede en stak dien den
moedigen verdediger zijner stad in de borst, terwijl hij luid
riep: »Voorwaarts, soldaten! de stad is ons!" Zonder een
woord te kunnen uiten, liet de smid den hellebaard los en
viel ruggelings neder.
Op hetzelfde oogenblik sloegen de trommelslagers den
stormmarsch. Jan Dominicus *iel dadelijk, gewond door
een der Spaansche officieren, naast zijnen buurman neder;
de edellieden en officieren, die zich in de stad bevonden,
riepen zoo luid: »verraad!" als die van de wacht en vie-
len op de burgers in de, poort aan. Sommigen ontkwamen,
de .meesten werden ter neer gestooten; en met weinig moeite
gelukte het den soldaten, de halfgesloten poort te openen: