Boekgegevens
Titel: Leesboek voor de volksschool
Deel: Dl. 8 Bonte steenen
Auteur: Leopold, L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1875
5e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6038
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201247
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
m
heen en weder; de edellieden, officieren en pages, die met
den graaf waren binnengekomen, volgden hun voorbeeld.
De burgemeester deelde aan de burgers het genomen besluit
mede, terwijl Bossu met zijn gevolg sprak.
ïïGij schijnt onvergenoegd. Meester!" zeide de burge-
meester tot den smid; »maar het is eenmaal besloten, en
de graaf heeft zijn woord verpand." —
»Zijn woord?" mompelde de smid; doch hij vervolgde
niet; want de burgemeester ging voort: »Het zijn er maar
vijf en twintig telken reis, en bovendien volgt burgemeester
Roos mij op de hielen met eenige versterking!"
»Gelief nu last te geven, om de poort te openen," ver-
zocht de stadhouder, »dan kan ik naar buiten treden en
mijne bevelen geven." Aan zijn verzoek werd voldaan, en
terwijl zijne edellieden bleven wachten, trad hij met den
smid en eenige anderen naar buiten. De hamei werd ge-
opend, nadat de valbrug nedergelaten was, en de graaf
begaf zich naar het krijgsvolk.
Eenige oogenblikken later zeide de smid: »Waarom zendt
hij er niet vijf en twintig naar de poort? Gij zult zien, hij komt
zeker met den geheelen hoop aan." — »Wat zullen wij er
aan doen. Jan?" vroeg de bakker; »als er maar niet meer
dan het getal binnenkomt, dan hebben wij niets te zeggen;
men kan het met die groote heeren zoo nauw niet nemen."
Het geschiedde, zooals men vermoed had: het krijgsvolk,
dat door den graaf in gelederen gesteld was, naderde, of-
schoon met stille trom en zonder ontrold vaandel; de mus-
ketiers maakten de voor- en achterhoede uit, de spiesdiB-
gers gingen in het midden, terwijl de soldaten, die met
dubbele haakbussen gewapend waren, zich ter wederzijden
bevonden. De smid liep terug en gaf er den burgemeester
bericht van; deze sprak er over met de edellieden: doch
zij verzekerden, dat deze zaak geene ongerustheid moest
baren, daar er niet meer dan vijf en twintig tegelijk zouden
binnenrukken, ên de smid keerde terug met last, om er
zich niet mede te bemoeien, maar slechts acht te geven,