Boekgegevens
Titel: God is goed: een leerzaam verhaal voor de jeugd
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leiden: D. Noothoven van Goor, 19e eeuw *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-552
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201188
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God is goed: een leerzaam verhaal voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
67
feest moesten ontberen, — toch stemden hunne tevreden
kinderharten in met den lofzang der dankbaarheid aan
den Goddelijken Vriend van kinderen en armen, 't Was
hun reeds genoeg daarin hoop, troost en bemoediging
te zoeken, voor hetgeen hun was opgelegd. O, zij ge-
loofden zoo vast en vertrouwvol dat dezelfde liefde,
die zoo ontelbare menschen gelukkig maakte, ook wel
weinige armen zou willen gedenken. En op het Kers-
feest, als ware het een zoet loon voor hunne Gods-
dienstige viering, moest onverwacht de redding opda-
gen, zoo als op denzelfden dag het ongeluk, als ware
het door Gods straffende hand zoo beschikt, de wonin-
gen der goddeloozen bezocht.
Hadden de kinderen van den rentmeester niet eens
dat Kerslied gezongen? — de Predikant ware onge-
merkt voorbij gegaan, mogelijk nog lang met hunnen
nood onbekend gebleven, en wie weet wanneer, ja,
misschien nimmer de gezegende uitkomst door zijne
menschlievenheid bewerkt.
Zoo werd de Godsdienstige gedachtenis-viering, het
feestvieren met God, het middel tot hun geluk! Zoo
beschikte het Gods liefderijke voorzienigheid, die al-
tijd voor de braven waakt!
Kinderen!" — zoo eindigde de Leeraar,— »wat uw
levenslot zij, in voorspoed of vreugde, bij rampspoed of
smart, vergeet God nooit en Hij zal ook u niet ver-